Celkové vyhodnocení XVII. ročníku Memoriálu ZVV... a XIII. ročníku Š.Baniče ze dne 1.- 3.9.2021 Hamry a 0.ročníku Memoriálu gen.Klemeše v Chrudimi ze dne 28.8.2021.

Celkové vyhodnocení XVII. ročníku Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Palečka, gen. Krzáka, plk. Černoty a XIII. ročníku vynálezce padáku Štefana Baniče  ze dne 1.- 3.9.2021 Hamry.

Milé kolegyně, vážení kolegové,
v souladu s historickým odkazem a Plánem činnosti našeho Klubu se ve dnech 1.-3.září uskutečnila naše největší akce roku 2021 a to Memoriály zakladatelů výsadkového vojska a vynálezce padáků. Doba epidemie COVIDu nedovolila uskutečnění této významné akce v roce minulém, proto jsme se ne jenom my, ale i celé hnutí výsadkových veteránů napříč Českou i Slovenskou republikou nesmírně těšili na další přátelské setkání a čestné sportovní klání.
Veliká očekávání byla podle mého názoru ne jenom naplněna, ale akce svojí organizační, společenskou a sportovní úrovní tato očekávání výrazně překročila. A to navzdory tomu, že epidemiologická opatření a omezení přípravu memoriálů významně omezovala.
Příjezd, registrace a první společenský večer proběhly již 1.září. Některá soutěžní družstva se, pravda, registrovala až v den konání soutěže, tedy 2.září ráno. To ale nic nemění na skutečnosti, že účast byla velice reprezentativní. Celkově se soutěže zúčastnilo 19 družstev ze 14 Klubů výsadkových veteránů. Svoje reprezentanty vyslaly Kluby z České republiky – Plzeň, Brno, Liberec, Písek, Olomouc, Holešov, Zlín, Jindřichův Hradec, Praha a Slovenské republiky – Prešov, Bratislava, Banská Bystrica. Vše samozřejmě doplnila čtyři družstva našich reprezentantů, kteří si vedli více než dobře, jak uvidíte při pohledu na celkové výsledky soutěže.
Memoriály byly slavnostně zahájeny hymnami České a Slovenské republiky v podání posádkové hudby Olomouc a za účasti čestných hostů – primátora statutárního města Prostějov pana Františka Jury, bývalého primátora a kamaráda pana Mirka Pišťáka, velitelů posádkových útvarů plk.gšt. Skácela, pplk. gšt. Hriníka, pplk. Mandy, vrchního praporčíka speciálních sil št.prap. Vajdečky, bývalých velitelů VÚ 8280, bývalých předsedů KVV PV, kolegů - předsedů KVV, sponzorů a dalších hostů.
Po slavnostním zahájení již nic nebránilo tomu, aby se soutěžící pustili s vervou do plnění tradičních disciplín – střelby z malorážky na 50 metrů, střelby z pistole GLOCK na 25 metrů, hodu granátem na cíl a nakonec veslování na „oblíbeném“ trenažéru. Soutěžní klání probíhalo s velkým úsilím všech zúčastněných, ale velice disciplinovaně a bezpečně pod taktovkou instruktorů a členů organizačního týmu.
Po ukončení soutěží kolem oběda nastala kritická chvíle celého dne, kdy musela naše skupina vyhodnocení zvládnout náročné zpracování výsledků do dvou hodin tak, aby mohli vítězové odjet již v 15.00 na letiště Prostějov a uskutečnit tandemový seskok, který byl jednou z velice hodnotných cen. Tady hrál mimořádnou roli náš počítačový expert kolega Aleš Dener.
Odpolední program vyplnili příslušníci 601.skss, 102.pzpr a 533.pr.bs velice atraktivní ukázkou výcviku a statickou ukázkou výzbroje, výstroje a vybavení. K vidění byly například seskoky, slaňování na laně i „fast rope“, bojová vozidla nebo čluny. Všichni jsme se shodli na tom, že ukázky takhle zblízka na Hamrech mají daleko lepší atmosféru než podobné ukázky na velkém prostoru.
Po super zážitku z ukázek bylo spočítáno a nejlepšímu družstvu oznámeno vítezství. Zároveň bylo oznámeno pořadí jednotlivců tak, aby se mohlo sedm šťastlivců psychicky připravit na tandemový seskok. Byli to členové vítězného družstva Prostějov I – Ivo Lorenc, Milan Vašek, Pavel Vašek a první čtyři jednotlivci v celkovém pořadí všech soutěžních disciplín – Pavel Vašek, Tereza Lemerová, Jan Straka a Jaroslav Chromek. Vzhledem k tomu, že celkový vítěz dne Pavel Vašek získal vlastně tandemové seskoky dva (které si ale jako pořádný chlap vlastně ani nemohl z důvodu nosnosti padáku užít), posunul seskok dalšímu v pořadí – Jaroslavu Kovářovi. Svůj druhý tandem pak postoupil, v souladu s pravidly Memoriálů, kolegyni Evě Lánské. Stejně tak kolega Milan Vašek postoupil svůj seskok kolegovi Jindřichu Vybíralovi. A aby byl seznam tandemistů kompletní – Jarda Chromek postoupil svůj seskok kolegovi Františku Dráhovi. Zároveň proběhl výběr jednoho reprezentanta z každého soutěžního družstva (kromě našich družstev, za což se omlouvám, ale kapacita letounu 14 osob to neumožnila) na okružní vyhlídkový let. Autobus pak doplnili předsedové KVV a jízda do mateřského města Prostějova tak byla velice veselá a plná očekávání neopakovatelných zážitků.
V posádce Prostějov předsedové všech klubů nebo jejich zástupci uctili památná místa útvarů posádky Prostějov položením kytiček za doprovodu velitele posádky plk.gšt. Tomáše Skácela.
Následovaly pak již zmiňované tandemové seskoky a vyhlídkový let nad Prostějovem a okolím. Já jsem upřímně rád, že si všichni aktéři svůj tandemový seskok nebo vyhlídkový let neuvěřitelně užili. Především pak kolegyně Lánská a Lemerová doslova zářily štěstím a my všichni s nimi.
Po výborné večeři pak navazovalo vyhlášení celkových výsledků Memoriálů. To byla programová změna vynucená tím, že některá soutěžní družstva avizovala odjezd z Hamer již večer. Nakonec se tato změna, myslím, ukázala jako správná.
Jaké byly tedy celkové výsledky Memoriálů. Třetí místo patří, velice překvapivě, družstvu KVV Liberec ve složení Jaroslav Chromek, František Dráha a Jaroslav Málek. Především kolega Chromek podal ve svých osmdesátinách heroický výkon. Výborné druhé místo obsadilo družstvo Prostějov II ve složení Jaromír Spáčil, František Melichárek a Jindřich Starý ml. Tady byl trochu smolařem kolega Starý, kterému nevyšla podle očekávání střelba z pistole. V opačném případě by byl v pořadí jednotlivců velice vysoko, ale určitě by mohli pomýšlet i na celkové vítězství družstev. Kolega Spáčil totiž vyhrál střelbu z malorážky vynikajícím nástřelem 49 bodů. No a nakonec – vítězem se stalo, jak jsem již uvedl, družstvo Prostějov I ve složení Milan Vašek, Pavel Vašek a Ivo Lorenc. Vynikající vyrovnaný výkon celého družstva, ale hlavně super výkon Pavla. Vítězové pak získali ne jenom tandemový seskok, pohár, medaile, ale i putovní poháry zakladatelů výsadkového vojska i vynálezce padáků. Poháry jsou doma, tedy tam, kde mají být!! Musím ale zároveň vyzdvihnout i výsledky dalších družstev našeho KVV, které rozhodně nezklamaly. Čtvrté místo kolegů Dušana Štěpána, Vladimíra Vrubela a Bohdana Krenželoka je výborné. Vynikající je i osmé místo jediného družstva v ženském složení Miluše Rejkubová, Eva Lánská a Tereza Lemerová. Všem Vám srdečně děkuji za vzornou reprezentaci našeho klubu!
Přesto, že memoriály byly soutěží družstev, organizační výbor se rozhodl vyhlásit i pořadí nejlepších jednotlivců ze všech soutěžních disciplín. Celkovým vítězem se stal Pavel Vašek, na druhém místě se umístila vynikající Tereza Lemerová, která tak navázala na svůj výkon a umístění z 28.8. v Chrudimi. Bronzová příčka pak patří Janovi Strakovi z KVV Brno. Kolega Chromek z KVV Liberec, jak již bylo zmíněno, je překvapením roku na čtvrtém místě a pátou příčku pak obsadil náš výsledkový držák Jaroslav Kovář. Zajímavostí je, že nejstarším soutěžícím byl kolega Červinka z KVV Zlín, který statečně bojoval s nástrahami soutěže ve svých 87 letech. Naopak nejmladším soutěžícím byl vítěz kolega Pavel Vašek, který pak teoreticky může pro náš klub získávat ještě výborné umístění po mnoho dalších desetiletí.
Co dodat k samotné sportovní části memoriálů? Všichni soutěžící předvedli maximální úsilí na hranici fyzických možností. Každý ze sebe vydal všechno, i když někdo mohl být trošičku zklamaný. Možná kolegové z favorizovaného KVV Banská Bystrica, možná kolegové z KVV Chrudim. Ale tak to ve sportu chodí a příští rok může zase štěstěna sednout i na ně.
Vynikající přátelská atmosféra provázela i poslední večer, který jsme si všichni užili s krásnou muzikou VUS Ondráš. Ráno se pak všichni účastníci rozjeli do svých domovů plni zážitků a nabiti novou energií. Zaznamenali jsme jenom samou chválu a trochu „kritiky“ od kolegy Chromka, který požaduje ubytování řešit podle chrápání-měru.
Rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu Memoriálů. Příprava byla dlouhá a komplikovaná. Navzdory tomu jsem přesvědčen, že celý organizační tým odvedl perfektní práci, za kterou nám všichni účastníci děkovali. Poděkování patří útvarům v posádce Prostějov, především pak 601.skupině speciálních sil, bez pomoci které bychom nebyli schopni akci vůbec uskutečnit. Osobní angažovanost velitele Tomáše Skácela, ale i vrchního praporčíka Ouřeckého jasně deklaruje, že velení útvaru si náš Klub váží a bude jej i nadále podporovat. Jmenovitě bych pak chtěl poděkovat také Martinu Vyplelovi, Jirkovi Vítovi a celé kuchařské partě za chutné pokrmy. Stejně pak patří poděkování řidičům, správci střelnice, instruktorům výcviku a mnoha dalším vojákům. Děkuji i Frantovi Vlachovi za zabezpečení občerstvení a vždy dobrou náladu.
Zvláštní poděkování patří kolegovi Vladimíru Ganzarovi, který je z pozice Klubu speciálních sil mimořádně nápomocný našemu KVV, což se projevilo i během přípravy této náročné akce.
Musím poděkovat a dělám to velmi rád také panu Františku Jurovi, jako primátorovi a zástupci statutárního města Prostějova. A to ne jenom za finanční, ale především osobní podporu našeho Klubu. Neprozradím snad mnoho, ale s panem primátorem jsme již začali řešit další ročník Memoriálu v trochu větším pojetí.
Na úplný závěr jsem si nechal poděkování těm, kteří se nejvíce zasloužili za vynikající průběh Memoriálů. Je to organizační tým v čele s kolegou Františkem Chudým. Franto, jsi prostě borec! Dále pak, snad na nikoho nezapomenu, kolegové a kolegyně Lejsek, Lejsková, Ondrejčák, Kovář, Šlambor, Skrbková, Struhár, Hájek, Dener, Denerová, Virgler, Virglerová, Stará, Mucha, Hricová, Komínek, Šmarda, Šmardová, Remeník, Kroul, Kroulová. Za užitečné rady a podněty děkuji také kolegovi Františku Stavnému. Kolegové a kolegyně, uvědomuji si dobře, kolik úsilí a práce stálo za bezvadným průběhem celé akce a skutečně si Vašeho aktivního přístupu vážím.
A je to! XVII. ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska a XIII. ročník Memoriálu vynálezce padáků je úspěšně za námi. Dopřejme si trochu odpočinku a hurá do přípravy ročníku nadcházejícího.
         
Předseda KVV Prostějov
Kol. Ondrej Páleník s přispěním střípků kol. Jaroslava Ondrejčáka
 

Nultý ročník Memoriálu gen. Klemeše v Chrudimi

Víceboje na Chrudimském letišti se letos zúčastnilo 6 členů KVV Prostějov (2 družstva).
Předpověď nepříznivého počasí naštěstí nevyšla a tak navzdory chladnějšímu a větrnějšímu podnebí si závodníci užili pestrou paletu disciplín, příjemnou atmosféru vytvořenou domácími organizátory i výborný guláš.
  Celkově příjemný dojem podtrhly také nečekaně dobré výsledky naší výpravy v soutěži;
Z žen podala skvělý výkon jedna z našich nových kolegyň Tereza Lemerová, která má v poslední době výbornou formu a pokud jí vydrží, jistě svůj úspěch zopakuje i na memoriálu na Hamrech. Tato žena nejenže zvítězila v kategorii žen, ale celkovým součtem bodů se umístila na 2. místě všech účastníků memoriálu. Její životní partner Pavel Vašek přispěl do rodinné sbírky dalším zlatem a to za střelbu z pistole Glock.
To však není konečný výčet úspěchů zástupců našeho KVV. Ivo Lorenc přivezl z pistolové střelby bronz a Stanislav Lánský přispěl dvěma zlatými medailemi poté, co vyhrál střelbu ze vzduchovky a nakonec se stal celkovým vítězem tohoto ročníku memoriálu.
  Pokud všem závodníkům vydrží forma, je naděje, že na sebe další ocenění nenechají dlouho čekat.
Souhrn výsledků:
1. místo celkové pořadí soutěže (Lánský)
1. místo pistole Glock (P.Vašek)
1. místo vzduchovka (Lánský)
1. místo celkové pořadí ženy (Lemerová)
2. místo celkové pořadí soutěže (Lemerová)
3. místo pistole Glock (Lorenc)Na níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout další soubory fotografií kol.Jaroslava Kováře a Vladimíra Hurdálka.

https://www.zonerama.com/jardakov/Album/7597667