Informace ze dne 10.2.2020

Klub výsadkových veteránů Prostějov, z.s. bilancoval rok 2019
Dne 8.2.2020 proběhlo v přednáškovém sále Národního domu výroční shromáždění Klubu výsadkových veteránů Prostějov, kterému předcházela porada s předsedy Klubů výsadkových veteránů ČR a SR. Cílem této porady bylo poukázat na některé zkušenosti z prováděných akcí KVV v uplynulém roce, vzájemně se informovat o plánovaném zaměření činnosti jednotlivých KVV i o nejdůležitějších akcích v roce, kde je možné počítat s účastí i ostatních KVV ČR a SR. Porady se zúčastnili představitelé 16 KVV z ČR, předsednictva KVV SR a 4 KVV ze SR.
Co zaznělo na poradě předsedů KVV ČR a SR:
- KVV Chrudim se velmi dobře zhostil organizace Memoriálu ZVV….v roce 2019. Bylo by vhodné uskutečnit Memoriál ZVV opět v roce 2021 v Chrudimi.
- Obsah soutěží Memoriálu…. stabilizovat jen pro členy KVV, vzít do úvahy věk soutěžících. Pokud se budou rozšiřovat o netradiční disciplíny nebo kategorie soutěžících, pak takovou soutěž (disciplínu) zvlášť vyhlásit mimo Memoriál ZVV, jako „O pohár primátora“ nebo „O pohár velitele“.
- KVV SR zodpovědně zváží, jestli je u akce Slemä přínosem rozšíření na 2 dny.
- Členská základna nám stárne, co bude dál? Važme si toho, že se můžeme setkávat, užívejme si toho.
- Veteránské výsadkové hnutí v budoucnu neskončí, ale je možné, že nabere jiných forem i obsahu, tradice však zůstane.
- Ocenění KVV Zlaté Moravce z úst prezidenta KVV SR.
- Informace zástupce velitele spec. operací o organizaci špec. sil SR
- Více se zapojovat do dopisovatelské činnosti v rámci Zpravodaje, informace o aktivitách jednotlivých KVV v ČR, příkladem kol.Kameník, Čejka, Foršt.

- KVV Prostějov – organizuje „SETKÁNÍ 2020“ ve dnech 2.- 4.9. 2020 na letišti v Prostějově, které bude součástí 30.výročí činnosti KVV Prostějov a na které zve všechny výsadkové veterány ČR a SR.
Všechny organizační pokyny budou pro účastníky distribuovány cestou jednotlivých KVV, Zpravodaje i webových stránek KVV Prostějov.
9. ročník Memoriálu plk.F.Mansfelda ve střelbě z pistole dne 15.5.2020 na střelnici Vrahovice.
Zúčastníme se sportovních a pietních akcí, které organizují KVV Bratislava, Brno, Praha, Plzeň, Holešov, Jindřichův Hradec.
Nabízíme KVV Olomouc, Holešov a Zlín možnost využití autobusu na přepravu do Prahy příp. Plzně
(pietní akty Anhropoid, gen.Paleček).

- KVV Plzeň –zve všechny KVV k pietnímu aktu dne 12.3.2020 v 10,00 hod. u hrobu jednoho ze zakladatelů VV gen.Palečka.

- KVV Liberec – letos slaví 25 let své činnosti. Plánuje 2 hlavní akce – Staré Splavy – 5.-7.6.2020 a druhou v rámci SETKÁNÍ 2020 v Prostějově.

- KVV Chrudim – 73. výročí vzniku VJ dne 29.8.2020.

- KVV Jindřichův Hradec -29.2.2020 pietní akt k 75. výročí vysazení skupiny STAS v katastru obce Heřmaneč a 3.4.2020 pietní akt u příležitosti výročí R.S. Krzáka v Bernarticích.

- KVV Písek organizuje 2 denní zájezd na místa spojená s tradicemi odboje proti fašizmu i novodobými tradicemi Náměšť n/Oslavou, Ploština, Zlín, Hrabyně, Hranice na Moravě, na který zve i kolegy z okolních klubů, Plzně, Jindřichova Hradce.

- KVV Holešov – doporučil účast členů ostatních KVV „Pochodu Clay – Eva dne 24.7.2020 z Hostišové a Střelecký dvojboj dne 24.7.2020 na střelnici v Dobroticích.

- KVV Chrudim uvítá účast všech klubů na slavnostní akci 73. výročí vzniku VJ dne 29.8.2020 v Chrudimi.

- KVV Brno zve zájemce na soutěž v laserové střelbě z pistole a odstřel. pušky Dragunov, která se koná dne 28.2.2020 v komunitním centru na vojenské akademii v Brně.

- KVV Bratislava zaměří pozornost v roce 2020 na 2 rozhodující historická výročí:
1. 140. výročí narození gen.M.R.Štefánika.
2. 150. výročí narození vynálezce padáku Štefana Baniče.
K tomu zorganizují Memoriál ZVV… a Š.Baniče se uskuteční 4.-6.6.2020 ve Smolenicích. Pozvánky pro jednotlivé KVV budou zaslány. V rámci memoriálu se uskuteční dne 5.6.2020 samotná soutěž asi ve 3 - 4 disciplínách a poslední den 6.6.2020 samostatná soutěž výsadkových veteránů v seskoku na přesnost přistání (na křídlech).

- KVV Žilina organizuje dne 23.5.2020 „Memoriál J.Gabčíka v cestnom behu“.

Z průběhu samotné výroční schůze:
Velice si vážíme, že na výročním jednání Klubu výsadkových veteránů jsme mohli přivítat vážené hosty a to primátora statutárního města Prostějova Mgr.Františka Juru, exprimátora Miroslava Pišťáka,zástupce ředitele ředitelství říz. spec. sil MO plk.gšt.Ing. Ladislava Rebilase, velitele 601.skss, plk. gšt. Ing. Tomáše Skácela, velitele 102.pzpr.pplk Ing. Pavla Hriníka, prezidenta predsedníctva KVV SR pplk..v.v. Viktora Puchoně, zástupce velitele Velitelství spec.operací ASR plk. Ing.Mgr. Pavola Švelku, ved. ASO Dukla Prostějov, pplk.v. z. Ing. Jiřího Šafandu a další vážené hosty.
Samotného jednání se zúčastnilo 130 členů KVV Prostějov a 59 pozvaných hostů včetně KVV ze ČR a SR.

Jak uvedl ve svém vystoupení předseda KVV Prostějov plk.Ing. F.Stavný:
“Náš klub již dospěl do věku dospělého muže, existuje již 30. rok a r. 2019 byl pro nás celkem úspěšný. Stručně se dá říci, že všechny akce, které výbor KVV Prostějov i výbory ostatních klubů v ČR a SR organizovaly pro své členy a příznivce, se nesly v přátelském duchu, přispívaly k rozvoji tradic výsadkového hnutí a naší sounáležitosti. V lednu 2019 jsme si také připomněli 75. výročí vzniku 2. čs. sam. výsadkové brigády v SSSR, zakladatele výsadkových tradic v Československu.“
Členové našeho klubu se pravidelně zúčastňují vzpomínkových pietních aktů, které se váží nejen k historii protifašistického odboje, ale i k historii výsadkového hnutí. Svou účastí na těchto akcích vyjadřujeme svůj vztah k hrdinům domácího i zahraničního odboje, k vlastencům, kteří se nebáli položit život v boji za naši svobodu. Svojí účastí vyjadřujeme náš pozitivní vztah i k zakladatelům výsadkového vojska a ke všem těm výsadkářům, kteří rozvíjeli jejich odkaz v poválečném období.
Dále podrobně zhodnotil naši účast na společenských, kulturních a sportovních akcích organizovaných naším klubem. Všechny akce byly členy klubu hodnoceny kladně a přispívají k rozvíjení dobrých vztahů, soudržnosti a kamarádství výsadkových veteránů i jejich příznivců.

V závěru adresoval poděkování našim sponzorům, kteří pravidelným sponzorováním, dotacemi a účinnou pomocí umožňují naši klubovou činnost v kulturní i sportovní oblasti, a to jmenovitě: Olomoucký kraj, zejména pan hejtman Okleštěk, Magistrát statutárního města Prostějova zastoupený primátorem Mgr. Františkem Jurou a osobně také Miroslav Pišťák, Mechanika 97 Prostějov – ředitel pan Jan Stříteský, Ing.Jiří Vybíral (Lázně Slatinice), Meopta Přerov, PV Auto – JUDr. Martin Vrtal, členové našeho klubu kol. JUDr. Jindřich Vybíral, Ladislav Sliva, Oldřich Luger, Dr. Josef Váňa, Jaroslav Moravec, Jar. Aresta, Ondrej Páleník, Jaroslav Ondrejčák, Petr Němec a Eva Plesarová.Těžko bychom byli schopni organizovat naše akce bez účinné pomoci prostějovských útvarů, v čele s jejich veliteli a vrchními praporčíky – 601. skss a klub 601. skss, 102.pzpr a Posádkové ošetřovny.

Udělená ocenění na VČS KVV Prostějov dne 8.2.2020

Ocenění od výboru KVV Prostějov, z.s.:
Zlatý odznak výsadkového veterána KVV Prostějov:
kol. Bedřichu Chudobovi – mistru sportu.
Medaili za zásluhy:
za dlouhodobou pomoc, aktivní a zodpovědné plnění úkolů pro klub výsadkových veteránů
kolegům: Jaroslavu Kovářovi, Františku Kroulovi, Milanu Vaškovi, Ing. Vladimíru Ganzarovi, Renému Kolovratovi.
Pamětní medaili:
za aktivní plnění úkolů kolegům: kol. Vladimíru Hurdálkovi, Jaromíru Spáčilovi, Martinu Vrtalovi.
Věcný dar - knihy o vývoji výsadkových jednotek v poválečném období, za aktivní plnění úkolů a pravidelnou finanční pomoc klubu, kol.Jindřichu Vybíralovi.

Ocenění od MO SR:
Pamětní kříž NGŠ ASR 3.stupně: kol. Františku Stavnému.
Ocenění od KVV SR:
Zlatý kříž cti Jozefa Gabčíka: brig.gen.Ing. Pavel Kolářovi, kol. Františku Lejskovi
Věcný dar – kniha s věnováním: kol. PaedDr. Jaroslavu Šlamborovi.

Ocenění od Výkonného výboru slovenského klubu 1.prieskumného práporu:
Medaili Slovenského klubu 1.prieskumného práporu II.stupňa: pplk. v.v. Jaroslavu Ondrejčákovi a Miroslavu Pišťákovi.

Ocenění od KVV Jindřichův Hradec:
Pamětní odznak KVV : plk. gšt. Ing. Ladislavi Rebilasovi a plk. gšt. Ing. Tomáši Skácelovi.


Zpráva z členské schůze KVV Prostějov, z.s. , dne 8. 2. 2020 bude v plném rozsahu zveřejněna v 81.čísle Zpravodaje.

S diskuze vyjímáme:
- Primátor statutárního města Prostějov Mgr. F.Jura zdůraznil trvalý pozitivní vztah města a vojáků v Prostějově. Ocenil u vojáků hrdost na město, ve kterém slouží, ocenil jejich vztah k hodnotám a tradicím výsadkového vojska. Sdělil, že v budoucím období bude nadále podporovat naše aktivity v společenské, kulturní i sportovní oblasti.
Genmjr.v.v.Doc.Ing. Pavel Gavlas, CSc. – předseda KVVV Praha si posteskl, že nám závidí naše velmi dobré vztahy s městem. Prostějov byl vždy a je jakýmsi centrem veteránského výsadkového hnutí. Zdůraznil, jak je důležité si udržet sounáležitost a vzájemné vztahy. Važme si toho, že se můžeme potkávat.
Jar.Chromek – předseda KVV Liberec: zrodila se krásná věc – hrdost na příslušnost k výsadkové komunitě, pevné kamarádství – vztahy mezi námi, užívejme si to, ale to taky skončí. Všichni stárneme.
Plk.gšt.Ing. Rebilas –vyjádřil přesvědčení, že tradice výsadkářů i jejich nositelů nevyhynou, budou mít možná jiné formy, trochu jiný obsah, ale to základní, hrdost na výsadkové vojsko, vztah k prověřeným hodnotám, úcta k našim předchůdcům, kteří položili své životy za svobodu národa, tu zůstane.
L.Hreha – předseda KVV Bratislava ocenil spolupráci a sounáležitost KVV ČR a SR. Má slzy na krajíčku, když si vzpomene na setkání delegace KVV Prostějov v Bernolákovu v roce 2018.
P.Čejka – předseda KVV Jindřichův Hradec zobecnil některé vlastní zkušenosti z práce s tradicemi v jejich oblasti. Pozval k účasti na pietním aktu dne 29.2.2020 v Hermanči u příležitosti výročí seskoku skupiny STAS.

V další části byli do výboru KVV Prostějov zvoleni: Hájek Otakar, Chudý František, Kovář Jaroslav, Lejsek František, Ondrejčák Jaroslav, Skrbková Iveta, Struhár Jozef a Šlambor Jaroslav.
Náhradníci: Lánský Stanislav, Kroul František
Na 1.jednání výboru KVV byl do funkce předsedy KVV Prostějov zvolen Stavný František a do funkce místopředsedy Lejsek František.

Za revizory účtů byli zvoleni: Petr Němec, Zdeňka Denerová a Jarmila Šmardová.

Po ukončení oficiální části a nezbytného občerstvení proběhla volná zábava i s tancem a nezbytnou tombolou.

Děkujeme všem organizátorům i všem účastníkům výročního jednání KVV Prostějov nejen za přípravu jednání, ale i za vytvoření krásné atmosféry a příjemného prostředí pro toto jednání.

Kol. Jaroslav Ondrejčák

Na níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jaroslava Kováře z výročního shromáždění KVV Prostějov dne 8.2.2020.https://www.zonerama.com/jardakov/Album/5992871