Informace ze dne 17.2.2020

Výroční členská schůze KVVV Praha z.s.
V sobotu, dne 15. 2. 2020, se v prostorách Vězeňské služby České republiky v Praze 4, Na Květnici 10, konala výroční členská schůze Klubu vojenských výsadkových veteránů Praha. Z hostů byli přítomni plk. gšt. Petr Štěpán, oddělení přípravy výsadkového pluku GŠ AČR, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR RNDr. Jiří Hynek, za KVV Bratislava Laco Hreha, zástupci regionálních KVV Jindřichův Hradec, Plzeň, a za KVV Prostějov kol. Jiří Vybíral a kol. Oldřich Luger.
VČS řídil předseda klubu kol. Gavlas společně s místopředsedou kol. Břeským. A měli se čím pochlubit: bohatá klubová činnost, zajištění či spolupráce s přípravou významných akcí i celostátního významu, práce s dětmi apod. Předložen a schválen byl i neméně ambiciózní plán činnosti na letošní rok. Přijetí celkem šesti nových členů by jim mohl závidět nejeden klub výsadkových veteránů.
Plk. gšt. Petr Štěpán seznámil VČS s přípravou a budováním výsadkového vojska, včetně 63. výsadkového pluku Chrudim (zahájení činnosti 1.10.2020) a poděkoval za práci KVVV.
RNDr. Jiří Hynek se mj. pozastavil nad nezájmem Magistrátu hl. m. Prahy o činnost výsadkových veteránů a popřál členům hodně sil v další činnosti. Přislíbil také v rámci svých možností určitou pomoc.
Za KVV Prostějov vystoupil z pověření výboru kol. Luger, který ocenil aktivní práci KVVV Praha při rozvíjení tradic výsadkového vojska, poděkoval za spolupráci a seznámil VČS s některými významnými akcemi, které KVV Prostějov připravuje v roce 2020, např. „SETKÁNÍ 2020“ v souvislosti s 30. výročím založení KVV Prostějov, které proběhne ve dnech 2. - 4. 9. 2020, a samozřejmě Memoriál plk. Františka Mansfelda ve střelbě z pistole, který se uskuteční dne 15. 5. 2020. Připomněl také akci Červených baretů „Pochod po stopách 22. vb“.
Za KVV Bratislava vystoupil kol. Laco Hreha, který zmínil podobné problémy, se kterými se potýkají de facto všechny kluby v Čechách i na Slovensku: stárnutí členské základny a financování činnosti. Připomněl některé akce pořádané v letošním roce na Slovensku, jež se konají při příležitosti 140. výročí narození gen. M.R. Štefánika a 150. výročí narození vynálezce padáku Š. Baniče aj.
Kol. Gajdoš pozdravil jednání za KVV Plzeň a zmínil stěžejní akci klubu – pietní akt u hrobu jednoho ze zakladatelů výsadkového vojska gen. Palečka, který se uskuteční dne 12. 3. 2020 v Plzni.
Zástupce KVV Jindřichův Hradec pozdravil jednání VČS KVVV Praha, seznámil členy s činností jejich klubu, který se řadí mezi nejpočetnější a popřál členům mnoho úspěchů při realizaci plánu činnosti v roce 2020.
Na závěr jednání byli oceněni nejaktivnější členové KVVV Praha, stříbrný odznak klubu obdržel u příležitosti 85. narozenin kol. Vejvara. Ocenění také převzali příbuzní zesnulého válečného veterána Jiřího Schamse. Klub výsadkových veteránů Prostějov obdržel Pamětní list jakožto poděkování za součinnost a spolupráci při uskutečňování poslání KVVV Praha.
Kol. Luger