Porada s předsedy Klubů výsadkových veteránů ČR a SR dne 25.2.2023

25.2.2023

  Dne 25.2.2023 jsme uskutečnili v přednáškovém sálu Národního domu členskou schůzi Klubu výsadkových veteránů Prostějov, z.s. Členské schůzi předcházela porada s předsedy KVV ČR a SR, které se zúčastnily zástupce všech KVV mimo KVV Prešov, který má dnes výroční schůzi KVV.

Vážení kolegové!

Dovolte mi, abych Vám srdečně poděkoval za to, že jste přijali pozvání na naši členskou schůzi a poradu předsedů KVV. Buďte vítáni ještě jednou v Prostějově. Zvláště srdečně bych mezi námi rád přivítal prezidenta KVV SR kolegu Pavla Švelku, nového předsedu Klubu v Holešově René Sabelu a předsedu nového Klubu v Uherském Brodu kolegu Krauseho.

Chtěl bych Vás požádat hned v úvodu, abychom naše setkání téměř po roce využili ke skutečně věcné diskusi, abychom byli schopni společně určit další směr rozvoje našeho výsadkového hnutí, vyřešili společné organizační otázky a popřípadě vyřešili i sporné body, které nás trápí jako předsedy místních organizací KVV. Ostatní záležitosti ponechte do diskuse na členskou schůzi, protože máme na tuto poradu jenom necelé dvě hodiny času. Oficiální zápis z porady a diskuse pořídí kol. Ondrejčák.

Na začátku bych rád opět zdůraznil, že si vůbec nepřivlastňuji jakousi vedoucí a rozhodovací úlohu v našem výsadkovém hnutí, ale spíše úlohu předsedy Klubu Prostějov beru jako roli koordinační a také tak k této naší dnešní poradě přistupuji. Pokud říkám roli koordinační, nemyslím tím jenom v oblasti plánování jednotlivých akcí tak, aby nedocházelo k časovým kolizím akcí jednotlivých Klubů, ale zároveň tak trochu i v oblasti ideové koordinace a v oblasti dalšího směrování našeho hnutí.

Z těchto důvodů mi tedy dovolte pár myšlenek z této oblasti zopakovat. Možná se něco bude opakovat z našeho posledního setkání, ale určitě to není na škodu.

1. Apolitičnost

Současná celosvětová a celospolečenská doba není vůbec jednoduchá. Po ústupu dlouhého a vyčerpávajícího období pandemie a očekávané úlevě přišla nečekaná válka na Ukrajině a další psychický nápor na každého člena našeho hnutí. Že diskuse na toto téma není černo-bílá je jasné při našem každodenním kontaktu. Chtěl bych tady ale přesto, nebo právě proto, jasně říct a zdůraznit, že cílem Klubů výsadkových veteránů není zapojení do politického života či politické diskuse, ale sdružovat bývalé příslušníky výsadkových jednotek a jejich sympatizantů, upevňovat přátelství a sounáležitost výsadkářů a rozvíjet povědomí o výsadkovém vojsku a jeho tradicích. To je hlavní cíl našeho hnutí a je podle mého názoru doslova povinností nás předsedů jednotlivých Klubů, důrazně naplňovat tento hlavní cíl a nedopustit politizaci našeho hnutí ze žádné strany politického spektra. Tato ústřední premisa nám nakonec pomohla k tomu, že letos slavíme již 33 výročí našeho vzniku a pomůže nám zachovat naše tradice i do budoucna. Proto Vás žádám, abychom drželi směr nastolený našimi předchůdci a zakladateli a věnovali všechny síly k naplnění toho, pro co naše Kluby vznikli. Dopustíme – li opak, jsem skoro téměř jistý, že nemáme naději na další rozvoj a naše hnutí bude odsouzeno k zániku. Příkladem může například Svaz protifašistických bojovníků, který dostal od ministerstva obrany okamžitou výpověď ze všech prostor armády a bude jen velice těžce bojovat o své přežití. Pokud bychom z nějakého důvodu (například účasti našich členů na politických akcích v našem stejnokroji) přišli o podporu armády, je naše činnost možná jenom velice omezeně. Proto ještě jednou apeluji na Vás všechny – udělejme všechno proto, aby se nám nic podobného nestalo. Bohužel, i dnes mám několik informací z MO, že se občas objeví náš stejnokroj na politické akci a je to vnímáno velice citlivě a negativně.

2. Členská základna

Problém rozšiřování členské základny v podstatě rozděluje naše kluby do dvou skupin:

a) KVV kde je mateřský útvar – KVV Prostějov, Chrudim, Jindřichův Hradec, Žilina

b) KVV bez vojenské posádky v místě – všichni ostatní

Logickým cílem rozšiřování členské základny je zachování akceschopnosti jednotlivých Klubů. Ano, kluby ve skupině a) podle mého rozdělení nemají nouzi o personální rybník nových členů. Je jenom na nás, abychom mladší generaci přesvědčili o životaschopnosti a smysluplnosti našeho spolku a udělali pro ně členství v našich Klubech atraktivním.

Rozumím ale tomu, že kluby ve skupině b) mají problém daleko větší a panuje obava o zánik jednotlivých spolků. Ale i s tímto vědomím bych chtěl zopakovat možná trochu kacířskou myšlenku, že podle mého názoru není dobrým nástrojem udržení klubové činnosti nabírání členů, kteří nemají a v minulosti neměli s výsadkovým hnutím nic společného. Je podle mě mýlkou si myslet, že takový členové budou dodržovat naše zásady a principy a povede to nakonec v lepším případě k jejich pasivitě, v tom horším pak k rozkladu, a nakonec k zániku našeho hnutí. Příklady tady už jsou. Proto apeluji na všechny předsedy – neustupujme z našich všeobecně platných zásad z důvodu zachování jednotlivých spolků, ale zkusme spíše řešit, jak klubům v ohrožení pomáhat a jak zabezpečit, aby se i nadále mohli důstojně zapojovat do výsadkového veteránského hnutí. Opačný postup totiž může vést ke štěpení našeho hnutí nebo k poškození dobrého jména hnutí.

3. Otevření veřejnosti

Třetím bodem, o kterém chci mluvit, je obecně spolupráce našich Klubů s ostatními složkami státu, a především se širokou veřejností. Z mého pohledu a z pohledu výboru našeho klubu cítíme, že akce jenom pro naši členskou základnu prostě nestačí. Ano, organizace akcí ke spokojenosti členů našeho hnutí je nesporně jeden z hlavních atributů naší činnosti. To nepopírám a naopak zdůrazňuji, že i proto náš Klub existuje a přeji si upřímně, aby každá taková akce více a více prohloubila vzájemnou soudržnost a kamarádství.

Zároveň se také ale ptám, je to dost? Co děláme pro šíření a rozvíjení dobrých vztahů s civilním obyvatelstvem a šíření tradic výsadkových jednotek mezi veřejností tak, jak máme uvedeno ve stanovách? Odpověď nechám na každém z vás. Myslím si ale, že je nezbytné naše kluby (a srdce) otevřít více okolnímu světu a udělat více pro naší vlastní propagaci. Ukázat veřejnosti, že taková organizace jako KVV existuje, proč existuje, jaké má poslání a že je připravena předávat svoje zkušenosti i mladší generaci. Proto jsem například nabídl velitelům místní posádky naše členy k diskusním akcím (ne moc úspěšně), i proto například organizujeme branný závod pro starší žáky jako každoroční akci. A chceme dále pokračovat, protože si myslíme, že je to správná cesta. Nakonec, touto cestou jdou také například velice úspěšně i kolegové z Chrudimi.

Společný postup – společný hlas

Kolegové, vždy jsem byl velice opatrný v tom, aby se jakýmkoliv způsobem omezovalo nebo nějak jinak zasahovalo do samostatnosti našich klubů obecně. Nicméně, některé události od našeho posledního setkání mě přesvědčilo, že bychom se měli i v této oblasti posunout. Pokusím se být konkrétní:

- Výsadkové veteránské hnutí se dostalo na periferii zájmu MO a v podstatě nás není slyšet ani vidět (například oslavy Antropoid)

- Menší kluby mají minimální nebo žádnou podporu ze strany MO, těžko shání dokonce i prostory pro svoji činnost a potřebují prostě pomoc (i finanční)

- Za některé naše kluby vystupuje Asociace válečných veteránů (Chrudim a Brno)

- Memorandum mezi MO a spolky

- Diskuse s MO – je Vás dost, ale nejste jednotní – alespoň ne institucionálně …

To jsou důvody, které mě vedou k tomu, abych tento problém otevřel k diskusi na našem jednání s cílem poznat Vaše názory. A jestli to máme vůbec řešit.

Pokud bude odpověď ano, pak je několik možností, ale dvě jsou v zásadě reálné:

- Vytvoření jakési formy prezídia – asociace po vzoru kolegů ze SR (komplikované)

- Podepsání memoranda o spolupráci a zastupování – pověření k vyjednávání společného postupu (to se nám jeví jako nejlepší a nejschůdnější projekt)

Je to prostě otázka k diskusi, kterou bych rád otevřel a přál bych si, abychom se dnes rozešli s nějakým stanoviskem k dalšímu postupu.

Vážení kolegové,

Tolik k první části a dovolte mi pokračovat velice rychle spíše k věcem praktickým.

Kolegové, v další části mého vystoupení bych Vám všem rád srdečně poděkoval za spolupráci. Především pak za spolupráci při naplňování mé koordinační úlohy v závěru minulého roku, kdy jsme se společným úsilím pokusili sestavit celkový Plán akcí KVV na tento rok. Neříkám, že se nám to úplně povedlo ( viz.dnes Prešov), ale věřím, že v závěru roku letošního to už bude zase o poznání lepší a naše společné plánování se odrazí na kvalitě naší společné činnosti. Dále bych Vám rád poděkoval za účast na akcích pořádaných našim Klubem, především pak na Memoriálech zakladatelů výsadkového vojska a Memoriálu plk. Mansfelda. V neposlední řadě Vám patří poděkování za akce, které jste naopak pořádali Vy pro nás, především pak STRETNUTIE 2022 a oslavy 75.výročí vzniku výsadkových jednotek.

Zvláštní poděkování adresuji také klubům, které mají své web stránky anebo vydávají svůj časopis a tím informují ostatní KVV o své činnosti.

Další část mého vystoupení mi dovolte připomenout hlavní akce, které bude ještě tento rok náš Klub organizovat nebo spoluorganizovat v souladu s Plánem naší činnosti.

Především jde o tyto akce:

Ø Memoriály zakladatelů výsadkového vojska ve dnech 14. – 16. června 2023 na modernizované výcvikové základně 601.skss na Hamrech.

Ø Branný závod starších žáků dne 16.června 2023

Ø X. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda ve střelbě družstev a jednotlivců z pistole na střelnici HAMRY, dne 14.září 2023.

Pochopitelně se dále budeme účastnit především:

Ø Oslava 81.výročí operace Anthropoid

Ø Oslava 76.výročí založení výsadkových jednotek

Poslední část mého vystoupení budu věnovat několika organizačním věcem:

Ø Od 1.1.2017 udělujeme nový ZLATÝ ODZNAK VÝSADKOVÉHO VETERÁNA. Podmínky jeho udělení jsou zveřejněny na našich webových stránkách. Myslím si, že to je skutečně nejvyšší ocenění činnosti výsadkových veteránů našich klubů. Pro členy regionálních KVV, bude ZO udělován jejich členům na zdůvodněný návrh jejich výborů, za úplatu 620.-Kč a medaile Za zásluhy za 400.- Kč.

Vážení kolegové, na úvod ode mě všechno, děkuji za pozornost.

V diskuzi vystoupilo 8 kolegů kteří se vyjádřovali k problémům výsadkového veteránského hnutí, k jeho aktuálním potřebám, informovali o organizaci akcí , které letos připravují a na které zvou ostatní kluby.

Nejdůležitějším výsledkem jednání předsedů klubů bylo jednomyslné schválení pověřit Výbor KVV Prostějov zpracováním memoranda o spolupráci všech klubů výsadkových veteránů s cílem, aby předseda KVV Prostějov generálporučík v záloze Ing. Ondrej Páleník MBA zastupoval zájmy Klubů výsadkových veteránů České republiky při jednání s představiteli rezortu Ministerstva obrany a otevřít tak cestu k podpisu memoranda o spolupráci Klubů výsadkových veteránů s Ministerstvem obrany.

Podrobný zápis z jednání bude zaslán předsedům jednotlivých KVV v ČR.

V závěru jednání po společné fotografii předal autor knihy "Generace na padácích" Petr Čejka 7 předsedům KVV v ČR uvedenou knihu s věnováním.

Předsedové KVV ČR  a organizátoři porady obdrželi od kolegů z prezídia KVV SR ako výraz poděkování za spolupráci v daném období po láhvince červeného Svatovavřineckého vína vynikajícího pěstitele vína Ladislava Hrehy.