Propozice soutěží XIX. ročníku Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a XV. ročníku Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče, na UVZ Hamry ve dnech 26. 6. - 28. 6. 2023

Všeobecná ustanovení:

Druh soutěže: Soutěž tříčlenných družstev.

Pořadatel: Klub výsadkových veteránů Prostějov, z.s., ve spolupráci a s podporou 601. skss, 102. pzpr, 533. prBS a Statutárního města Prostějova.

Datum konání: 26. 6. - 28. 6. 2023

Místo konání: UVZ Hamry

Funkcionáři soutěže: Ředitel - Ing. Ondrej Páleník - předseda KVV Prostějov, z.s.

                                    Hlavní rozhodčí František Chudý – KVV Prostějov

                                    Organizační skupinu a rozhodčí u disciplín tvoří členové    

                                    KVV Prostějov

                                    Řídící střelby z Pistole Glock 17 - příslušníci 601. skss.

Technická ustanovení:

Soutěžní disciplíny :    

  1 - střelba z Pistole GLOCK 17

  2 - střelba ze vzduchovky                              

 3 - hod granátem na cíl                               

 4 - střelba z luku 

Popis disciplín:  

1) Střelba z Pistole Glock 17

Střelba se uskuteční na střelnici Hamry z Pi Glock (nelze použít vlastní zbraně), 3 + 5 ran v čase 3 + 4   min. na terč NLF s kruhy na vzdálenost 25 m po 9 střelcích ve směně. Poloha ke střelbě vstoje, jednoruč nebo obouruč. 3 nástřelné rány se nebudou zalepovat, do výsledku se pak započítá 5 nejlepších zásahů. Pořadí se stanoví podle součtu zásahů v terči. Při shodném výsledku bude pořadí stanoveno podle většího počtu lepších zásahů. Pokud nebude možné stanovit pořadí takto, bude rozhodující věk soutěžícího, starší vyhrává. Střelci - střelkyně bez zkušeností budou na palebném postavení pod dohledem střelců s platným zbrojním průkazem - řídící na úseku.

2) Střelba ze vzduchovky

Střelba se uskuteční na střelnici Hamry ze vzduchovky vz. 47, 3 + 5 ran v čase 3 + 4   min. na mezinárodní terč s kruhy na vzdálenost 10 m po 9 střelcích ve směně. Poloha ke střelbě vleže bez opory. 3 nástřelné rány se nebudou zalepovat, do výsledku se pak započítá 5 nejlepších zásahů. Pořadí se stanoví podle součtu zásahů v terči. Při shodném výsledku bude pořadí stanoveno podle většího počtu lepších zásahů. Pokud nebude možné stanovit pořadí takto, bude rozhodující věk soutěžícího, starší vyhrává.

    3) Hod granátem na cíl

Soutěžící má za úkol hodit 1+5 gumových granátů na cíl ve vzdálenosti: muži do 75 r. – 20 m, muži nad 75 roků - 15 m. Ženy - 15 m. 1 granát jako hod zkušební. Cíl je vyznačen třemi soustřednými kruhy o průměru 1m, 2 m, 3 m. Ve středu kruhů je praporek. Dopad granátu do nejmenšího kruhu je hodnocen 5 body, do středního mezikruží 3 body, do vnějšího mezikruží 1 bodem. Pořadí se stanoví podle součtu počtu dosažených bodů. Při shodě bude pořadí stanoveno podle věku soutěžícího, starší vyhrává. V případě, že soutěžící překročí čáru odhozu oběma nohama, nebude hod hodnocen.

4) Střelba z luku

Soutěžící má za úkol vystřelit z luku 3+3 šípy na terč pro sportovní lukostřelbu ve vzdálenosti 10 m. Úkol plní pod dohledem instruktora. Po instruktáži o způsobu střelby z luku, má tři zkušební šípy, potom plní úkol do soutěže (počítají se tři šípy). O hodnotě zásahů rozhoduje instruktor a rozhodčí na disciplíně. Pořadí se stanoví podle součtu hodnot dosažených zásahů. Při shodě bude pořadí stanoveno podle věku soutěžícího, starší vyhrává.

Vyhodnocení a ceny

Pořadí družstev bude stanoveno součtem pořadí členů družstva ve všech disciplínách. Při shodném výsledku bude pořadí stanoveno podle většího počtu lepších výsledků. Při shodě lepších výsledků, bude pořadí stanoveno podle součtu věků soutěžících, starší vyhrávají. Tři nejlepší družstva v celkovém pořadí obdrží pohár, diplom, medaile a věcné ceny. Vítězné družstvo obdrží jako cenu tandemový seskok ze 4000 m pro všechny členy družstva, další družstva budou oceněna vyhlídkovým letem.

Organizace plnění disciplín

Pořadí plnění disciplín určí hlavní rozhodčí dle určeného pořadového čísla družstva před zahájením soutěže. Pořadatel má možnost přizpůsobit časový plán okolnostem, bude-li to vyžadovat situace. Dosažený výsledek odsouhlasí soutěžící podpisem na výsledkové listině u rozhodčího disciplíny, ihned po jeho zapsání. U střelby z Pistole a ze vzduchovky odsouhlasí soutěžící výsledek střelby před sundáním terče a pak podpisem na terč, který odevzdá hodnotící skupině.

Protesty

Vedoucí družstev mohou vznést protest do 15 minut po vyhlášení celkových výsledků a kdykoli, pokud mají za to, že byla porušena pravidla soutěže v neprospěch jeho družstva. Za protest bude požadován poplatek ve výši 100,- Kč. Peníze budou vráceny, bude-li protest uznán oprávněným. O protestech bude rozhodovat komise ve složení: ředitel soutěže, hlavní rozhodčí a sportovní referent.

Organizační pokyny:

Přihlášky jednoho tříčlenného družstva z každého KVV, (doprovod max. dvě osoby, po dohodě s hlavním rozhodčím možno postavit i více družstev) s uvedením KVV, jmen, příjmení (hodností, titulů) a datem nar., zašlete do 10. 6. 2023 na e-mailovou adresu Františka Chudého: fandach@seznam.cz, v krajním případě na tel.: 604 845 389

 

Pořadí družstev budou zaregistrovány podle pořadí přihlášení!!

Příjezd soutěžících, včetně doprovodu 26. 6. 2023 v 16:00 hod.  na UVZ Hamry.

Trasa: Prostějov – Mostkovice – Plumlov – Soběsuky – Žárovice – UVZ Hamry

 

Trasana UVZ Hamryjpg

Ubytování je zabezpečeno v budovách (srubech) UVZ Hamry.

Stravování je zabezpečeno péčí KVV Prostějov v jídelně UVZ Hamry.

Startovné 600,- Kč za osobu, včetně doprovodu uhradit při prezenci. Ubytování je možné pouze s vlastním spacím pytlem. Pozvaní hosté a organizační tým startovné neplatí.

 

Hosté, členové z KVV, především prostějovští, se mohou 27. 6. 2023 zúčastnit dopoledního sledování soutěží veteránů a odpoledního klání dětí i večerní zábavy, hudební produkce, sledování snímků KVV.

Občerstvení bude zabezpečeno v prodejním stánku (učebna - František Vlach).

Soutěžící souhlasí s uvedením osobních údajů, (tyto nebudou zveřejněny) a se zveřejněním fotografií na webových stránkách KVV.

 

Případná změna programu vyhrazena.

Organizační pokyny – časový plán: 


26. 6. 2023

16:00 – 18:00 hod. - prezence účastníků na UVZ Hamry

do 18:00 hod. - ubytování ve srubech UVZ Hamry

17:00 – 18:00 hod. - večeře v jídelně UVZ Hamry

18:30 hod. - vydání pokynů pro vedoucí družstev – ředitel soutěže, hl. rozhodčí, vedoucí družstev v jídelně UVZ Hamry

do 22:00 hod. - volná zábava, promítání snímků KVV, občerstvení (František Vlach)

na učebně a jídelně UVZ Hamry

 

27. 6. 2023

07:00 – 08:00 hod. - snídaně v jídelně UVZ Hamry

08:30 hod. - nástup org. týmu, soutěžících, hostů

09:00 hod. - zahájení soutěží

12:30 hod. - dokončení soutěží

13:00 hod. - vybraní příslušníci klubů KVV se zúčastní pietního aktu – odhalení pamětní desky ppor. Pavla Mauera u nově vybudované střelecké budovy.

13:00 - 13:50 hod. - oběd v jídelně UVZ Hamry

14:30 - odjezd autobusů na kulturní akci (bude upřesněno)

17:30 - odjezd autobusů z kulturní akce zpět na UVZ Hamry

19:00 - 20:00 hod. - večeře v jídelně UVZ Hamry

20:00 - 20:30 nástup org. týmu, soutěžících i hostů, vyhodnocení soutěží, předání cen

20:30 - 22:00 hod. - volná zábava s podáváním gril. klobásy, hudební produkce, občerstvení – prodejní stánek (František Vlach)


 28. 6. 2023

08:00 - 08:50 hod. - snídaně v jídelně UVZ Hamry

do 09:00 hod. - odevzdání materiálu

09:30 - 10:00 - přesun do Prostějova do kasáren

10:30 - 12:00 - vítězné družstvo na tandemové seskoky a vyhlídkový let pro druhé, třetí a čtvrté družstvo, (vyhlídkový let pro organizační tým soutěží – bude upřesněno 27. 6. 2023).

12:00 - ukončení programu

 

 

V Prostějově dne 17. května 2023

 

 

    Ing. Ondrej Páleník, MBA   v. r.                                     František Chudý v. r.            

                      ředitel                                                                 hlavní rozhodčí