Prostějovští výsadkoví veteráni hodnotili výsledky své činnosti za rok 2023

Jednání členské schůze předcházela koordinační porada předsedů Klubů výsadkových veteránů z České a Slovenské republiky.

Předseda klubu, generálporučík v záloze Ing. Ondrej Páleník, ve svém projevu zdůraznil základní cíle činnosti Klubů výsadkových veteránů – sdružování bývalých příslušníků výsadkových jednotek a jejich sympatizantů, upevňování přátelství a sounáležitosti mezi výsadkáři a rozvíjení tradic výsadkových jednotek. Zdůraznil také apolitičnost veteránského výsadkového hnutí jako základní premise pro zachování tradic a nutnost větší propagace hnutí na veřejnosti.

Na členskou schůzi KVV Prostějov přijali pozvání také – Ředitel Ředitelství speciálních sil MO brigádní generál Miroslav Hofírek, velitel vojenské akademie Vyškov brigádní generál Ladislav Rebilas, ředitel odboru pro válečné veterány a hroby MO plukovník Robert Speychal, ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje a náš člen Lubomír Baláš, náměstkyně primátora statutárního města Prostějov Marcela Župková, ředitelé orgánů IZS Prostějov, velitelé útvarů posádky Prostějov a ostatní vzácní hosté.

DSC_0154jpeg

Na členské schůzi byl také slavnostně podepsán velice důležitý dokument pro další činnost našeho spolku, a to memorandum o spolupráci mezi ministerstvem obrany ČR zastoupeným plk. Speychalem a naším Klubem výsadkových veteránů zastoupeným předsedou klubu. Jak zdůraznil zástupce ministerstva obrany, jsme teprve čtvrtým spolkem v rámci celé republiky, se kterým MO uvedený dokument podepsalo. Bylo tak završeno téměř roční vyjednávání uvnitř veteránského výsadkového hnutí a klub výsadkových veteránů Prostějov se na základě memorand s jednotlivými kluby stal jejich zástupcem při jednání s orgány ministerstva obrany ČR (kromě KVV Chrudim, KVV Brno a KVV Písek).

Předseda klubu ve zprávě o činnosti klubu srdečně poděkoval za všestrannou podporu a pomoc velitelům a příslušníkům nejen Speciálních sil, ale i všech vojenských útvarů dislokovaných v posádce Prostějov, která je klíčovým faktorem pro organizaci významných akcí klubu. Dále vyjádřil poděkování také za podporu od orgánů statutárního města Prostějov a Olomouckého kraje, stejně jako významných sponzorů klubu.

Cílem klubu pro budoucí období je nadále omlazovat členskou základnu získáváním nových členů z řad novodobých válečných veteránů ze speciálních sil AČR a rozvíjení spolupráce s Ministerstvem obrany, městem Prostějov, složkami integrovaného záchranného systému a širokou veřejností. Nepsaným cílem je dosáhnout na konci roku 2024 velikost členské základny v počtu dvěstěpadesát členů KVV Prostějov. Velkým úkolem je také větší propagace veteránského hnutí na veřejnosti cestou sociálních sítí s cílem ukázat, že klub existuje, proč existuje, jaké má poslání a že je připraven předávat své zkušenosti mladší generaci jako součást přípravy obyvatelstva k obraně státu. Klub si vytyčil také úkol péče o pietní místa v posádce Prostějov.

Na členské schůzi byli také oceněni nejaktívnější členové KVV za svoji práci, a to udělením zlatého odznaku výsadkového veterána a medaile za zásluhy.

Vystoupením v rámci diskuze představil ředitel odboru pro válečné veterány a hroby plukovník Ing. Robert Speychal novou koncepci péče o válečné veterány a vojenské důchodce.  Zdůraznil, že velmi důležitá je v této oblasti existence profesních spolků, jako je náš Klub výsadkových veteránů a získávání novodobých válečných veteránů do členské základny spolků a jejich zapojení do práce v nich.

Po ukončení oficiální pracovní části členské schůze přijetím usnesení byla podávána v přednáškovém sále večeře. Neoficiální program pak pokračoval v mimořádně přátelské atmosféře losováním hodnotné tomboly a zábavou za hudebního doprovodu Kamila Frodla. Krásnými secesními prostorami salonků Národního domu pak dlouho do noci pokračovala neformální diskuse a vzpomínání členů klubů výsadkových veteránů na společně prožité zážitky ze služby u výsadkových jednotek.

Kol. Ing. Vladimír GanzarDále uveřejňujeme Zprávu o činnosti KVV Prostějov, z.s. v jejim plném znění.


ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ PROSTĚJOV NA ČLENSKOU SCHŮZI DNE 17.ÚNORA 2024.

 

Vážený pane řediteli ředitelství speciálních sil, vážený pane řediteli sekce plánování schopností MO, vážený pane veliteli Vojenské akademie, vážená paní náměstkyně primátora , vážený pane řediteli odboru péče o válečné veterány, vážení pánové ředitelé územního odboru PČR, HZS a městské policie,  pánové velitelé útvarů Prostějovské posádky, vážení kolegové bývalí velitelé VÚ 8280, vážený čestný člen našeho Klubu, Mirku Pišťáku, vážený pane prezidente KVV SR, vážení předsedové místních KVV, vážení hosté, milé kolegyně a kolegové – členové Klubu výsadkových veteránů Prostějov.  

Dovolte mi, abych Vás také co nejsrdečněji přivítal na jednání nejvyššího orgánu našeho zapsaného spolku, tedy na řádné členské schůzi tady v Národním domě. Vážíme si toho, že jste tady s námi.  

      Období roku 2023 po naší předchozí členské schůzi (25.02.2023), bylo opět charakterizováno maximální aktivitou Výboru klubu směřující k naplnění hlavních úkolů a poslání našeho klubu podle stanov spolku.

  Jsem přesvědčen, že jsme stanovené cíle a úkoly od poslední schůze se ctí splnili a přispěli tak výraznou měrou k prohlubování vzájemných kamarádských vztahů mezi výsadkáři všech generací a šíření dobrého jména výsadkového veteránského hnutí na veřejnosti.

 

ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Náš klub má k dnešnímu dni celkem 220 členů včetně dvou členů čestných (to znamená, že jsme stále suverénně největší Klub v rámci České a Slovenské republiky).

V r. 2023 do dnešního dne opustili naše řady a odešli do výsadkového nebe - 3 kolegové a 1 kolegyně (všechny jste viděli na projekci). Na vlastní žádost, především ze zdravotních důvodů bylo vyškrtnuto celkem 10 členek a členů spolku. Potěšující zprávou ale je, že zároveň bylo přijato 21 nových členek a členů našeho Klubu. Tedy bilance + - je pro spolek pozitivní.

Pro zajímavost mi dovolte uvést demografické rozdělení do skupin dle věku:

věk: do 39 = 1 člen, 40 – 4 4 = 6; 45 – 49 = 12; 50 – 54 = 38; 55 – 59 = 19; 60 – 64 = 23;

65 - 69 = 20; 70 – 74 = 25; 75 – 79 = 39; 80 – 84 = 24; 85 – 89 = 7; Bömová, Fajmon, Kurková, Lorencová, Pišťák, Starý, Vertetics; 90 - 95= Bartko, Čábelová, Dejdar Josef, Hádek, Janovský, Válečková

Přesto, že všichni přirozeně stárneme, věkový průměr se nezvyšuje z důvodu náboru nových členů. A to je dobrá zpráva, ale pořád je v této oblasti před námi mnoho práce.

Proto i do dalšího období výbor vnímá jako hlavní úkol rozšiřování členské základny. 

      Velikost členské základny, ale i historické souvislosti a naše velice aktivní spolková činnost pro všechny kluby české i slovenské republiky předurčily náš Klub k jakési koordinační a vedoucí úloze v rámci veteránského výsadkového hnutí. Dovolte mi ovšem opět zdůraznit, že si v žádném případě nepřivlastňujeme právo diktovat jednotlivým organizacím co a jak mají dělat, nebo je jakkoliv omezovat v jejich činnosti.

Některé základní principy výsadkového hnutí je ale nutné koordinovat, a to ne jenom z časově – prostorových důvodů, ale i z důvodů dalšího směrování výsadkového veteránského hnutí. A to je prostě platný fakt.

Faktem zůstává, že výsadkové veteránské hnutí v uplynulém období svým způsobem bojovalo o své místo na výslunní v rámci péče ministerstva obrany o veterány obecně. Proto jsem rád, že je na naší dnešní schůzi přítomen ředitel odboru péče o válečné veterány a válečné hroby pan plk. Speychal a že v dalším bodě naší členské schůze slavnostně podepíšeme memorandum mezi KVV a MO ČR. Bude tak završeno naše úsilí, které jsme zahájili na minulé členské schůzi a poradě předsedů a do budoucna pak budou zájmy Klubů výsadkových veteránů české republiky více hájeny z jednoho centra. Zatím si pořád nemyslíme, že je nezbytně nutné vytvářet oficiální asociaci klubů s organizační strukturou a že schválené memorandum mezi našimi kluby postačuje k naplňování naší úlohy a reprezentace. Jsem rád, že do podpisu memoranda vstupujeme jednotně, s výjimkou našich kolegů z KVV Brno, KVV Písek a KVV Chrudim. Upřímně říkám, že u kolegů z Chrudimi chápu důvody, protože jsou vzhledem k tomu, že mají skoro 70% členů se statusem válečných veteránů trochu v jiném postavení k MO. Nicméně, u KVV Brno a Písek vůbec nerozumím jejich důvodům a snaze štěpit výsadkové veteránské hnutí. Věřím ale, že i nadále budeme postupovat společně k naplňování našich společných cílů.

  Vážené kolegyně a kolegové, přesto že vystupuji se Zprávou o činnosti klubu, dovolte mi pár poznámek k hlavním směrům a principům dalšího rozvoje našeho klubu. Budu se nutně trochu opakovat z minulé schůze, ale opakování je matka moudrosti a já jsem přesvědčen, že to tady musí zaznít:

 

1.     Důsledná apolitizace

KVV není politickou organizací ani prostorem a místem k politické diskusi. Jsme zájmovou organizací, sdružující bývalé příslušníky výsadkových jednotek a jejich sympatizantů s cílem upevňovat přátelství a sounáležitost výsadkářů a rozvíjet povědomí o výsadkovém vojsku a jeho tradicích. To je hlavní cíl našeho hnutí a je podle mého názoru doslova povinností nás všech důrazně naplňovat tento hlavní cíl a nedopustit politizaci našeho hnutí zevnitř ani zvenčí. Tento základní princip nám nakonec pomohl k tomu, že letos slavíme již 34 výročí našeho vzniku a pomůže nám zachovat naše tradice i do budoucna. Přímou souvislost s tímto bodem má i používání našeho stejnokroje na společenských akcích. Případná neschválená účast našich členů v klubovém stejnokroji na politických akcích různých stran či hnutí je velice citlivě vnímána všemi orgány státní moci a je vysoce nežádoucí. S radostí konstatuji, že přes mimořádně složitou společenskou dobu, jsem nezaznamenal žádný významný incident v tomto směru a všem našim členkám a členům za to děkuji.

 

2.     Rozšiřování členské základny

Kvalitní a široká členská základna je nezbytným předpokladem aktivní činnosti našeho klubu a naplňování jeho poslání. To znamená, že rozšiřování členské základny a nábor nových členů, jak jsem již zmínil, musí být a je jedním z hlavních úkolů výboru klubu. Nicméně, výběr nových členů musí být důsledný tak, aby nedocházelo k devalvaci kvality členské základny. Náš Klub, objatý mateřskou 601.skss, naštěstí nemá existenční problémy ve smyslu nedostatku bývalých příslušníků speciálních sil a je jenom na nás, abychom mladší generaci přesvědčili o životaschopnosti a smysluplnosti našeho spolku a udělali pro ně členství v našem klubu atraktivním. Konstatuji, že já osobně přesto, že jsme přijali 21 nových členů a členek pořád nejsem s tempem růstu naší členské základny spokojen. Máme v náboru pořád velké rezervy a kladu si za osobní cíl zvýšit (a nebojím se to tady veřejně oznámit) naší členskou základnu na 250.

 

3.     Otevření aktivit klubu široké veřejnosti    

Organizace akcí ke spokojenosti členů a péče o členy našeho hnutí je nesporně hlavní atribut naší činnosti. To nepopírám a naopak zdůrazňuji, že i proto náš Klub existuje a přeji si upřímně, aby každá naše akce více a více prohloubila vzájemnou soudržnost a kamarádství. Nicméně musíme mít na paměti, že jedním z našich dalších poslání je, podle našich stanov, šíření a rozvíjení dobrých vztahů s civilním obyvatelstvem a šíření tradic výsadkových jednotek mezi veřejností. Proto budeme i nadále rozvíjet spolupráci s městem Prostějov, s ostatními složkami IZS a především se širokou veřejností. Budeme nadále pracovat v oblasti POKOSu nejenom organizací branného závodu starších žáků prostějovských škol jako již druhého ročníku Memoriálu ppor. Pavla Mauera, ale budeme hledat i další formy spolupráce s naší nastupující generací. Nabízí se například přednášková činnost pro veřejnost či pravidelné diskuse se současnou generací příslušníků speciálních sil. Musíme prostě neustále ukazovat široké veřejnosti, že taková organizace jako KVV existuje, proč existuje, jaké má poslání a že je připravena předávat svoje zkušenosti i mladší generaci.

 

4.     Péče o významná místa a odkaz osobností

Dalším z prvků udržování tradic výsadkového veteránského hnutí je také péče o významná místa a odkaz osobností výsadkového hnutí. Cílem aktivit v této oblasti je vzdát hold našim předchůdcům a zachovat duševní dědictví generacím příštím.

  V tomto směru náš spolek dospěl k dohodě s městem Prostějov o převzetí péče o památník letectví na ulici Dolní. Reálně ale ještě předání místa neproběhlo z administrativních důvodů. Dalším konkrétním krokem bylo odhalení pamětní desky ppor. Pavla Mauera k 20.výročí jeho úmrtí. Dále pak došlo k dohodě s mateřským útvarem o převzetí péče o pietní místo tragické události na kolejích ve Vrahovicích a v tomto roce budou provedeny nezbytné restaurátorské práce na uvedeném památníku. Na konci roku totiž proběhne připomínka již 20.výročí této tragické události v dějinách našeho útvaru.

 

K dalším oblastem naší činnosti.


PRÁCE VÝBORU KLUBU 

      Jako Předseda klubu jsem svolával zasedání našeho Výboru pravidelně každý měsíc a každý měsíc jsme na vysoké odborné úrovni jednali a řešili otázky další činnosti Klubu podle Stanov našeho spolku. Všichni víte, že jsme se výboru v minulém období museli vyrovnat s tragickou ztrátou našich dlouholetých opor a tahounů naší činnosti – kolegy Františka Lejska a kolegy Jaroslava Kováře. Oba byli hybateli naší práce a jejich odchod nás všechny stále hluboce bolí. Byla to těžká rána osudu a nahradit je nebylo a není jednoduché, ale myslím, že jsme se ve výboru pracovně s jejich ztrátou vyrovnali. Na místo místopředsedy byl zvolen kolega Vladimír Ganzar a do výboru byl plně kooptován kolega Aleš Dener. Po abdikaci na funkci ve výboru kolegy Jaroslava Šlambora došlo k přerozdělení kompetencí a výbor pracoval pouze v sedmičlenném složení. Situace si ale nakonec sedla a výbor pracuje jako dobře namazaný stroj. Proto nenavrhujeme tuto členskou schůzi jako volební a nebudeme zatím doplňovat počet členů výboru. Nejenom proto mi dovolte také touto cestou upřímně poděkovat všem členům Výboru bez rozdílu, jak tady sedí, za jejich namáhavou práci, za velice příjemnou, pracovní, aktívní a kolegiální náladu, která na našich jednáních panovala. Být členem Výboru není povinnost, ale spíše poslání. Vyžaduje velkou dávku energie i času a já osobně nepřestanu být mým kolegům nikdy vděčný za to, že toto poslání na sebe nezištně převzali.

  Jak jsem již zmínil, v průběhu roku, konkrétně v dubnu, podal abdikaci na člena výboru kolega Šlambor. Částečně byla abdikace vynucena z důvodu uvolnění místa pro kooptování nového člena výboru a částečně z osobních důvodů. Dovolte mi tady ale v každém případě z tohoto místa poděkovat kolegu Šlamborovi za jeho dlouholetou poctivou a aktivní práci ve výboru a také za to, že je pořád k dispozici a pomáhá nám tam, kde může…

 

SPOLEČENSKO – SPORTOVNÍ ČINNOST       

    Organizace společensko – sportovní činnosti pro členy našeho klubu, pro členy všech klubů Česko – slovenské republiky, ale i pro širokou veřejnost je určitě stěžejní a nejnáročnější součástí naší činnosti. Stojí to hodně sil, hodně nervů, ale i hodně finančních prostředků. Náš výbor si ale uvědomuje, že vedoucí úloha našeho klubu spočívá také v tom, že prostě musíme tu pomyslnou káru výsadkového veteránského hnutí tahat, a ne se jenom vést. Že je naší milou povinností dávat možnost setkání i těm klubům, které už nejsou s objektivních důvodů akceschopné a vytvořit tak podmínky k naplnění smyslu existence Klubů výsadkových veteránů. A budeme v této činnosti pokračovat také do budoucna ve spojení i s aktivitami pro širokou veřejností přesto, že jsme na výboru opět dlouho diskutovali o tom, jestli některé aktivity netlumit. Je ale jasné, že do příštích let bude nutná ještě důslednější spolupráce a koordinace především s kolegy s KVV Chrudim tak KVV SR, abychom našimi akcemi pokryli celý rok rovnoměrně.

 Již tradičně Vás o průběhu a výsledcích každé jednotlivé akce náš Výbor podrobně informoval jak na našich webových stránkách, tak i v našem časopisu Zpravodaj.

Současně jsou téměř ke každé akci k dispozici na našem webu fotografie autora Jaroslava Kováře, které dokreslují atmosféru našeho zápolení a setkávání. Výbor v současné době pracuje na tom, aby Jardova databáze zůstala k dispozici i do budoucna a také hledáme nového „dvorního“ fotografa klubu.

Proto se pár větami spíše telegraficky zmíním pouze o naší tak zvané páteřní svaté trojici sportovní činnosti a o největších společenských událostech roku 2023: 

1.     Memoriál zakladatelů výsadkového vojska a vynálezce padáků

  Již 19. ročník zakladatelů výsadkového vojska a 15. ročník vynálezce padáků byl tradičně vrcholem naší společensko – sportovní činnosti a proběhl 26. – 28.6. Organizačně velice náročnou akci jsme zvládli se ctí za účasti 19 družstev z celé komunity výsadkového veteránského hnutí. Zúčastnili se veteráni z Prostějova, Brna, Holešova, Olomouce, Zlína, Chrudimi, Plzně, Písku, Jindřichova Hradce, Banské Bystrice, Prešova, Zlatých Moravců a z Bratislavy. Všichni prokázali, že přes vysoký věkový průměr jsou stále fyzicky velmi zdatní a soutěž měla vysokou sportovní úroveň. To, že náš klub reprezentovaný kolegy Milanem Vaškem, Melichárkem a Lorencem, opět obhájil prvenství a putovní pohár je jenom třešničkou na dortu. Srdečně děkujeme.

2.     Memoriál ppor. Pavla Mauera

  1.ročník memoriálu ppor. Pavla Mauera, nad kterým převzal záštitu prezident republiky Petr Pavel, byl zahájen pietním aktem – odhalením pamětní desky Pavlu Mauerovi. Ten jako příslušník 601. skupiny speciálních sil podlehl zranění, které utrpěl v květnu 2003 na zahraniční misi v Iráku. Bylo to tedy připomenutí 20.výročí tragické události. Pietního aktu se osobně účastnil náčelník vojenské kanceláře prezidenta republiky generálmajor Radek Hasala, primátor města Prostějova František Jura, všichni velitelé útvarů prostějovské posádky, vojáci, výsadkoví veteráni, představitelé spolků válečných veteránů a další vzácní hosté. Provedení, realizace a financování pietního aktu bylo v rukou Nadačního fondu speciálních sil generála Moravce a Klubu výsadkových veteránů Prostějov. Mimořádnou ctí pro organizátory byla osobní účast maminky, tatínka a sestry Pavla Mauera. Ve velice emotivním projevu tatínek Pavla Mauera poděkoval za přátelství a péči, které se jeho rodině dostává ze strany Klubu výsadkových veteránů a 601. skupiny speciálních sil.

  Samotného 1. ročníku branného závodu starších žáků základních prostějovských škol se pak v napínavém sportovním klání utkalo 20 tříčlenných družstev. Naší nejmladší generaci zaujali ne jenom sportovní disciplíny, ale i doprovodní program, který velice zajímavě připravili vojáci místní vojenské posádky a vojenské policie.

3.     Memoriál plukovníka Františka Mansfelda 14.září  

Již jubilejní 10. ročník této naší nejvýznamnější střelecké soutěže proběhl v měsíci září opět v prostorách ÚVZ Hamry. Společensko – sportovní úroveň jubilejního ročníku podtrhla osobní účast čelních představitelů ministerstva obrany v čele s ministryní obrany Janou Černochovou, náčelníkem generálního štábu AČR generálporučíkem Ing. Karlem Řehkou, ředitelem ředitelství speciálních sil plukovníkem gšt. Ing. Miroslavem Hofírkem a státním tajemníkem ministerstva obrany Ing. Petrem Vančurou. Jsme nesmírně rádi a velice si vážíme toho, že soutěž opět zahájila manželka plk. Mansfelda a naše čestná členka Věrka s dcerou Pavlou a synem Františkem. Musím říct, že všechny (89 soutěžících) zaujala ne jenom vysoká sportovní úroveň soutěže, ale i doprovodní program.

  Ve výsledku soutěže opět žádné překvapení a naši střelci obsadili 1. místo v družstvech ve složení: kol. Milan Vašek a kolegyně Řehořová a Rejkubová. Opět srdečné poděkování.

Jak jsem již zmínil, tyto tři akce zůstanou páteří naší sportovní činnosti i do roku 2024 a já věřím, že je opět zvládneme na vynikající úrovni po všech stránkách.

  Chtěl bych tady taky poděkovat všem členkám a členům, kteří se podíleli na jejich organizaci, především pak hlavním rozhodčím závodům kolegu Chudému a Ganzarovi.

 

Společenské události

  Rok 2023 byl opět rokem mnoha oslav, společenských setkání a událostí. Dovolte mi ještě jednou připomenout především účast na oslavách 30. výročí vzniku AČR dne 30.ledna, kde byl na návrh našeho výboru vyznamenán Záslužným křížem MO II. stupně náš čestný člen kolega Pišťák. Dále pak oslavy 81.výročí operace Anthropoid (na akci jsme vyslali delegaci autobusem), kterou jsme spojili s návštěvou nové expozice VHÚ. A v neposlední řadě oslavy Dne veteránů na pietních místech. Zúčastnili jsme se také například Memoriálu Josefa Gabčíka v Žilině nebo mnoha pietních akcí po celé ČR. Zapojením do kulturního dění je i návštěva divadla, což se uskutečnilo v loňském roce dvakrát, celkem se zapojením 48 členek a členů klubu.

  Co se týká akcí organizovaných výborem našeho klubu, tak mi dovolte uvést jenom některé mimořádně vydařené veselice, jako například oslava MDŽ, výsadkové vinobraní, zájezd na Bouzov a okolí nebo tradiční oslava Dne veteránů ve Šmoulíkově.  Při organizaci společenských setkání vlastních členů držíme tradiční akce, ale zároveň přicházíme s určitým novátorstvím a chceme některé akce organizovat zábavnější formou se zapojením širší členské základny. Příkladem toho je Vánoční pochod nebo úplně poslední akce Výsadková zabijačka.

     V oblasti organizace společenských akcí bych chtěl opět poděkovat všem členům našeho výboru, především kol. Ondrejčákovi, Ganzarovi a kol. Skrbkové.

 

    Bohatý společenský a sportovní život KVV Prostějov umožňuje zejména několik podstatných předpokladů a faktorů. Dovolte mi je tady opět zdůraznit a vyjádřit naše poděkování. A já to tady budu s radostí opakovat každý rok, jenom ať to trvá věčně:

 

1.     Bez aktivní a nezištné nejenom logistické pomoci, zejména velení a příslušníků 601.skss, CPSS, 102.pzpr, 533. pr.BzP a VP nejsme schopni uspořádat v podstatě skoro žádnou významnou akci. Proto velitelům Tomáši Skácelovi, Tomáši Kramplovi, Štěpánu Zelovi, Pavlu Habudovi, Gustavu Lakošovi,Jirkovi Smažilovi, Romanu Gottfriedovi, jejím vrchním praporčíkům a všem vojákům v posádce patří naše obrovské poděkování! Kolegové vězte prosím, že jsme Vám neskonale vděčni a že hlídáme tradice pro Vaší generaci a generace příští.

 

2.     Pomoc a podpora orgánů statutárního města Prostějov, a to nejen finanční, je naprosto rozhodující proto, aby naše akce měly úspěch a lesk, jaký bezesporu mají. Chci za tuto podporu poděkovat především panu primátorovi Františku Jurovi, náměstkovi primátora  panu Sklenkovi, ale i všem jejich kolegům, kteří nám nezištně pomáhají. 

3.     Spolupráce s Olomouckým krajem, ostatními orgány státní správy, samosprávy, Klubem speciálních sil a spolkem Červené barety je pro nás nesmírně důležitá a nedokážu si bez ní představit naší Klubovou činnost. Chci proto jmenovitě poděkovat Tomáši Adamovi (který se omluvil), panu řediteli Šebestíkovi, panu Sobekovi, Martinu Vyplelovi, Jirkovi a našim členům Vláďovi Ganzarovi, Jindrovi Starému ml. a Michalu Muchovi.  

4.     Organizace společensko – sportovních akcí je i u našeho Klubu v zásadě postavena na aktivní účasti a práci poměrně úzké skupiny lidí, takzvaného pevného organizačního jádra, bez kterého by se akce prostě nekonali. Tady mi dovolte ještě jednou poděkovat všem členům Výboru za jejich neustálou aktivitu a dále pak především kolegům: Šlamborovi, Šmardovi, Virglerovi, Kroulovi, Poledníkovi, Branickému, Hricovi, Remeníkovi, Marekovi, Starému ml., Muchovi, Dvořákovi, Cekulovi, Bartošovi, Arestovi, Slávikovi, Mrkvovi, Vlachovi, Křivánkovi, Verteticsovi a Komínkovi. Snad jsem na nikoho nezapomněl, pokud ano, omlouvám se.

A do budoucího období bych rád jménem celého výboru požádal i další členy o zvýšení aktivity v rámci klubové činnosti. Pevně věřím, že budeme i nadále také zvyšovat počty účastníků na každé naší akci a upevňovat tak přátelství.

           

            Zvláštní pozornost bych rád věnoval poděkování té lepší polovině našeho klubu –

            našim ženám za mimořádnou obětavost a ochotu zapojit se při každé příležitosti.

            Jmenovitě Zdeňce Denerové, Jarmile Chudé, Marii Skrbkové, Věře Hudské,

            Anně Malíkové, Věře Prachařové, Jarce Struhárové, Miluši Rejkubové, Marii

            Řehořové, Vlastě Stavné, Zdeňce Hricové, Anně Kroulové, Zdeně Křivánkové,

            Daně Lejskové, Hedvice Navrátilové, Kláře Rottové, Marii Staré, Pavle

            Sekaninové, Ivetě Skrbkové, Jarmile Šmardové, Věře Virglerové, Boženě

            Jáhnové, Elišce Komárkové a Jarmile Kovářové. Všem jmenovaným kolegyním

             během dnešního odpoledne předám malý dárek jako výraz ocenění našeho

            výboru.

 

 

5.     Ne jenom organizujeme, ale také velkou spoustu sportovních klání vyhráváme a umísťujeme se vždy v popředí. To je zásluhou lidí, kteří mají ne jenom chuť nás reprezentovat, ale hlavně schopnosti a dovednosti reprezentovat nás se ctí. Dovolte mi je taky jmenovat – kol. Kovář, Chudý, Dvořák, Pavel Vašek, Milan Vašek, Spáčil, Melichárek, Lorenc, Štěpán, Marčík, kolegyně Řehořová, Rejkubová.

Patří Vám naše obrovské poděkování za vzornou reprezentaci.

 

6.     Bez spolupráce s našimi bratrskými Kluby po celé bývalé Československé republice by to prostě nešlo. Proto Vám kolegové, kteří jste k nám přijeli z menší či větší vzdálenosti, z Čech, Moravy, Slezska či Slovenska, chci upřímně poděkovat za spolupráci a budu se těšit na naše další vzájemná setkání.

 

7.     Spolupráce našeho KVV s orgány ministerstva obrany byla v minulosti v podstatě nulová. Tato situace se ale výrazně změnila příchodem plk. Speychala do čela odboru pro válečné veterány a válečné hroby. A já pevně věřím, že se bude i nadále zlepšovat především po podepsání memoranda o spolupráci ku prospěchu obou stran

Tolik v krátkosti k oblasti společensko – sportovních aktivit.

 

PÉČE O NAŠE ČLENY

Blahopřání k životnímu jubileu  

Na tomto úseku činnosti byly požadované úkoly splněny výtečně. Vybraným jubilantům byly pravidelně zasílány přání a vlastním členům při významném jubileu malé dárky.

Jubilantům bylo v roce 2023 zasíláno nebo předáváno přání od dovršení věku 50 let. Přání s logem KVV bylo zasláno 32 členům a jubilantům ve věku 70-80 (11 členů) byl zasláno nebo předáno přání a malý dárek. Starším 86 roků bylo zasláno srdečné blahopřání (normální komerční přání bez loga). Jubilantům z ostatních klubů bylo zasláno v roce 2023 celkem 55 přání z toho Olomouc 12, Brno 4, J. Hradec 13, Holešov 13, Liberec 4, Plzeň 5 a Písek 4. 

Jubilantů pro rok 2024 máme celkem 42, z toho mimořádně 5 členů, kteří se dožívají 90 roků. A to jmenovitě kolegové Josef Dejdar 7.2., Rupert Hádek 14.2., Božena kabelová 3.4., František Bartko 3.5. a Miroslav Janovský 15.8.  

85 roků budou mít dva členové, 80 let dosáhnou 4 členové, 75 let 10 členů, 70 roků budou mít tři členové, 65 roků také 3 členové, 60 let bude mít 5 členů, 55 let bude mít 8 členů a 50 let 2 členové. 

Přání zasíláme poštou a přání s dárkem prostějovským členům předáváme osobně a členům ostatních klubů zasíláme. Z ostatních klubů mají požadavek pro letošní rok Olomouc 3, Plzeň 1, Holešov 3 a J. Hradec 9 celkem 16 jubilantů.

Prakticky celá tato činnost leží po odchodu Františka do výsadkového nebe na bedrech Dany Lejskové a zaslouží si za to náš obdiv a poděkování.

Chci také ocenit nelehkou práci našich „desítkářů“ při osobním styku se členy, kteří nemají Internetové připojení, sdělují jim informace o dění v klubu a předávají jim osobně pozvánky na jednotlivé akce. Jsou to kolegové Ondrejčák, Hájek, Chudý, Hudská, Kovář, Stavný, Křivánek, Páleník a kolegyně Skrbková a Jahnová.

 

Hodnocení web stránek

Nové webové stránky kvvprostejov.cz i v loňském roku naplňovaly nejen svoji informační funkci o všestranné a bohaté činnosti našeho klubu, ale přispívaly i k upevňování sounáležitosti výsadkářů všech generací a k rozvíjení přátelství a spolupráce s ostatními kluby výsadkových veteránů ČR a SR.

Oproti roku 2022 se zvýšila návštěvnost webových stránek z 8 231 na 11 390. Týdně to je 219 návštěv. Celkem k 31.12.2023 již evidujeme 141 390 návštěv našeho webu.

Svědčí to o tom, že nové webové stránky klubu na platformě Forpsi.cz byly pozitivně přijaty našimi členy i příznivci.

Za rok 2023 bylo na webu uveřejněno 70 aktualit ze vzpomínkových a pietních akcí, společenských a sportovních akcí nejen našeho, ale i dalších klubů ČR a SR. Obrovské poděkování si zaslouží administrátor webových stránek kol.Ondrejčák, který operativně zpracovává a uveřejňuje příspěvky v co nejkratší době.

Kontakt s našimi členy a příznivci je udržován i cestou našeho facebooku, který administruje kol.Mucha. Nicméně, do budoucna bude asi nezbytné věnovat větší pozornost i ostatním platformám na sociálních sítích a zapojit se do nich. To je obrovský úkol.

Ve fotogalerii webových stránek jsme uveřejnili v roce 2023 18 alb s 2777 fotografií autora J. Kováře s registrací jejich 3184 zhlédnutí. Ve fotogalerii můžete také zhlédnout i 9 fotoalb kolegů z KVV Jindřichův Hradec původně uveřejněných na rajče.cz

O práci našeho KVV od jeho vzniku existuje bohatá dokumentace ať v písemné či elektronické formě je to celkem 607 GB ) nebo jako fotodokumentace. O tuto dokumentaci pečují kol. Ondrejčák, Chudý a do nedávné doby i kol. Lejsek a Kovář.

Např. kol. Kovář za období od roku 2017 do prosince roku 2023 zpracoval 103 souborů s celkovým počtem 14 545 fotografií s evidencí jejich zhlédnutí v počtu 26 574 na Zonerámě a souběžně ve Fotogalerii našich webových stránek.

  Jak jsem již zmínil, v současné době pracujeme na tom, abychom neztratili bohatou fotodokumentaci uloženou na úložišti Zonerámy. Pokračujeme ve výběru adekvátního náhradníka, který by pokračoval v jeho činnosti.

Dále pracujeme na přípravě a postupném zapojení kol. Aleše Denera do administrace našich webových stránek.  


Hodnocení redakční rady  

Náš Zpravodaj svým zaměřením monitoruje a propaguje práci nejen našeho KVV, ale i celého veteránského výsadkového hnutí. Je vydáván již od roku 1991 a bylo vydáno již 92 čísel.

 V uplynulém roce došlo k obměně redakční rady Zpravodaje, která v současné době pracuje ve složení kol. Ondrejčák, kol. Dener a kol. Skrbková. Redakční rada dle plánu vydala 3 čísla a to 90 až 92. Příprava do tisku byla plynulá a v dohodnutých termínech. V obsahu Zpravodaje byly pokryty rozhodující události v činnosti klubu i celého výsadkového veteránského hnutí v oblasti vzpomínkových, společenských i sportovních činností. Rozhodující podíl na přípravě všech 3 čísel Zpravodaje měl kol.Ondrejčák. Ocenění si zaslouží i kol. Lejsková, která plně zabezpečila jejich distribuci jak cestou pošty, tak i cestou desítkářů.

Rádi uveřejňujeme ve Zpravodaji příspěvky dopisovatelů jiných klubů.

Velice si vážíme dopisovatelů jako kol. Stokláska z KVV Holešov, kol. Schneidera z KVV SR, Foršta z KVV Brno, z našeho KVV kol.V. Ganzara, F.Stavného,kol. M. Rejkubové, kol. M.Muchy, kol.V.Kameníka, manželů Denerových za jejich hodnotné příspěvky .

Chceme nadále rozesílat náš Zpravodaj všem předsedům KVV v ČR a SR. Je v kompetenci jednotlivých výborů KVV ČR a SR, aby byly přeposlány elektronickou poštou všem jejich členům. To by přispělo nejen ke zvýšení informovanosti, ale i k upevňování sounáležitosti výsadkářů všech generací.

  Jsme rádi, že kromě našeho Zpravodaje jsou v současné době vydávány ve výsadkové veteránské komunitě občasníky v dalších dvou KVV a to v KVV Praha – Padáček a ObKVV Banská Bystrica – Spravodajca. Všechny tři občasníky mají svůj typický a jedinečný obsah.

Zároveň bychom byli rádi, kdyby se do širšího informování a našich aktivitách zapojili i další kluby.

 

FINANČNÍ POLITIKA

    Kolegové a kolegyně, rád bych Vás taky upozornil na to, že Výbor klubu na svém zasedání dne 18.ledna 2024 přijal Plán hlavních akcí na rok 2024 včetně jeho finančního rámce. Tento dokument je finančním plánem pokrytí našich akcí, ale i dalších výdajů, bez kterých se každodenní život našeho Klubu neobejde. Nechci zacházet do podrobností, finanční zprávu nakonec přednese kol.Struhár. Jenom Vás chci všechny požádat o to, abychom se společným úsilím pokoušeli náš finanční rozpočet naplňovat. Celkové plánované finanční náklady na rok 2024 nejsou malé – téměř 330 tis korun a naplnit rozpočet je není úplně jednoduché. Korunky se prostě neshánějí jednoduše a kutálejí se rychle. Rád bych tady proto veřejně poděkoval kol. Ganzarovi, kol. Starému a kol. Páleníkovi, kteří byli v tomto procesu velice úspěšný a naplnili společně naši kasu značnými finančními prostředky.

 

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Poděkování patří pochopitelně také mnoha sponzorům a partnerům, kteří finančně zabezpečovali naše sportovní a kulturní akce. Jsou to především tyto společnosti:

INSTITUCE A SDRUŽENÍ

- Magistrát města Prostějov – Mgr. František JURA

- Olomoucký kraj

- Občanské sdružení „Červené barety“- Mgr. Michal MUCHA, Ing. Jindřich STARÝ

FIRMY

- PRAGA EXPORT, s.r.o.

- TSG – truck and service group

- ŠMOULÍKOV s.r.o.

-  PV Auto, s.r.o. - JUDr. Ing. Martin VRTAL

 

SOUKROMÉ OSOBY

- Miroslav PIŠŤÁK – čestný člen KVV

- JUDr. Ladislav SLIVA – předseda KVV Plzeň

- Jaroslav VIDMOCH – člen KVV Prostějov

- Jindřich Vybíral – člen KVV Prostějov

                                                                                                                                       

ZÁVĚR

Vážení hosté, milé kolegyně a kolegové,

Za Výbor a za sebe s hrdostí konstatuji, že náš klub žije a žije aktivně a smysluplně. Jsme poměrně úspěšným, finančně zdravým, akceschopným spolkem stojícím na pevných ideových základech. Za to chci poděkovat všem mým předchůdcům ve funkci předsedy, předchůdcům ve výboru, ale především Vám všem – našim aktivním členkám a členům.

Děkuji a jen tak dále.

I rok 2024 je plný akcí a celý náš výbor se bude těšit na setkání s Vámi.

Přeji všem našim milým hostům, stejně jako nám všem především pevné výsadkové zdraví a modré nebe nad hlavou!

Děkuji Vám za pozornost.
Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Ministerstvem obrany České republiky a

Klubem výsadkových veteránů Prostějov

Ministerstvo obrany České republiky (dále jen „MO”), se sídlem Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 — Hradčany, IČO: 60162694, zastoupené plk. Ing. Robertem Speychalem, ředitelem odboru pro válečné veterány a válečné hroby ministerstva obrany, a

Klub výsadkových veteránů Prostějov (dále jen „KVV Prostějov”), se sídlem LETECKA 3135/1, 796 Ol PROSTĚJOV, IČO: 26650355, zastoupený genpor. v zál. Ing. Ondrejem Páleníkem, MBA, předsedou KVV Prostějov, uzavírají toto memorandum o vzájemné spolupráci (dále jen „memorandum )

Článek 1

Uvodní ustanovení

1.                   Obě strany tohoto memoranda deklarují zájem a odhodlání uskutečňovat spolupráci v oblastech přípravy občanů k obraně státu, péče o válečné veterány a vojenské důchodce, spolupráce v oblasti sportů a volnočasových aktivit, udržování vojenských tradic České republiky, organizace vzdělávacích aktivit a dalších, ve snaze vytvořit příznivé podmínky pro účinnou, flexibilní a efektivní spolupráci a vzájemnou podporu.

2.                   Strany tohoto memoranda se zavazují dbát vzájemné vážnosti a jejich dobrého jména.

Článek 2

Koordinace spolupráce

1.               Koordinaci spolupráce stran podle tohoto memoranda budou zajišťovat: za MO: ředitel odboru pro válečné veterány a válečné hroby MO; za Klub výsadkových veteránů Prostějov: předseda Klubu výsadkových veteránů Prostějov; nebo osoby jimi koordinací pověřené.

2.               Předseda KVV Prostějov zastupuje a koordinuje spolupráci podle tohoto Memoranda mezi MO a dalšími právnickými osobami, které jsou uvedeny v Příloze č. I Memoranda na základě zmocnění těchto osob.

3.               Předseda KVV Prostějov má povinnost předložit MO zmocnění jednat za právnické osoby uvedené v Příloze č. l. Právnické osoby mohou toto zmocnění kdykoliv odvolat oznámením oběma smluvním stranám.

Článek 3

Oblasti a formy spolupráce

1.                 Toto memorandum vytváří široký rámec spolupráce mezi stranami. Vzájemná spolupráce a podpora se bude vztahovat zejména na tyto oblasti:

a)     podpora aktivit organizovaných smluvními stranami za účelem rozvoje přípravy občanů k obraně státu (POKOS),

b)     podpora aktivit organizovaných smluvními stranami v oblasti péče o válečné veterány a vojenské důchodce,

c)     podpora akcí organizovaných smluvními stranami ve prospěch volnočasových aktivit válečných veteránů, vojenských důchodců, mládeže a veřejnosti se vztahem k branněsportovním aktivitám,

d)     podpora aktivit organizovaných smluvními stranami za účelem zachování a dalšího rozvoje vojenských a historických tradic a utváření hrdosti na tyto vojenské tradice a tradice jednotlivých útvarů,

e)     podpora vzdělávacích aktivit organizovaných smluvními stranami,

f)       koordinace v oblasti mediálních aktivit.

2.                 Tímto není dotčena možnost spolupráce i v jiných oblastech.

3.                 Formami spolupráce v oblastech společného zájmu se rozumí zejména:

a)                 vzájemné poskytování informací,

b)                 konzultace,

c)                 příprava a spoluorganizování přednášek, seminářů, školení, konferencí, shromáždění,

d)                 organizace významných armádních a společenských akcí,

e)                 návštěvy sportovních a kulturních pořadů, organizace kulturních vystoupení.

Článek 4

Konzultace a vyhodnocení spolupráce

1.               Každá ze stran může kdykoliv navrhnout konzultace o jakékoli záležitosti spolupráce podle tohoto memoranda.

2.               Vyhodnocení spolupráce podle tohoto memoranda za každý kalendářní rok bude provedeno zástupci stran či jimi pověřenými osobami do konce ledna následujícího kalendářního roku, pokud se strany nedomluví jinak.

3.               KVVV Prostějov má povinnost předložit nejpozději do 15. 1. seznam akcí za předcházející kalendářní rok. U každé akce budou uvedeny následující informace:

a)   identifikační údaje pořadatele akce a osoby oprávněné za pořadatele akce jednat s MO;

b)   datum a místo konání akce;

c)   počet účastníků akce;

d)   finanční náklady akce.

4.               Z tohoto memoranda nevzniká právo a nárok na poskytování a pořizování materiálu, nárok na pobyt a vstup na území vojenského újezdu ani vstup do vojenského objektu či objektu MO. Povolení ke vstupu se řídí zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 5

Publicita

Obě strany tohoto memoranda zajistí zveřejnění tohoto memoranda na svých internetových stránkách a o aktivitách realizovaných podle tohoto memoranda.

Článek 6 Náklady

Každá strana si bude hradit své vlastní náklady na provádění akcí a spolupráce podle tohoto memoranda.

Článek 7

Realizační ujednání

Podrobnosti aktivit realizovaných podle tohoto memoranda mohou být stranami upraveny v dílčích realizačních dohodách uzavřených pověřenými zástupci stran.

Článek 8

Změna memoranda

Strany mohou na základě vzájemného souhlasu toto memorandum kdykoliv změnit či doplnit. Změny a doplňky budou prováděny písemnou formou.

Článek 9

Různé

Postup pro případ závažného či opakovaného porušení tohoto memoranda

1.               V případě závažného či opakovaného jednání ze strany KVV Prostějov, které bude v rozporu s tímto memorandem, má MO právo požadovat osobní projednání s předsedou KVV Prostějov a KVV Prostějov takové žádosti nejdéle do 1 měsíce ode dne jejího doručení vyhoví.

2.               V případě závažného či opakovaného jednání některé z organizačních složek MO či právnických osob založených nebo zřízených MO, které bude v rozporu s tímto memorandem, má KVV Prostějov právo požadovat osobní projednání se zástupcem MO, do jehož působnosti toto memorandum spadá a MO takové žádosti nejdéle do 1 měsíce ode dne jejího doručení vyhoví.

3.               V případě závažného či opakovaného porušení tohoto memoranda může kterákoliv ze stran od tohoto memoranda odstoupit písemným projevem vůle doručeným druhé straně. Odstoupením od tohoto memoranda se právní vztah založený tímto memorandem ruší ke dni doručení odstoupení druhé straně tohoto memoranda.

4.               Každá ze stran tohoto memoranda může právní vztah založený tímto memorandem kdykoliv vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 6 měsíců, začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi dłuhé straně tohoto memoranda a jejím uplynutím právní vztah založený tímto memorandem zaniká.

5.               V případě, že spolek poruší právní řád České republiky, hodnoty svobodného demokratického právního státu či hodnoty, které se obě strany tímto Memorandem zavázaly dodržovat a podporovat, je Ministerstvo obrany oprávněno odstoupit od Memoranda ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení spolku.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

1.               Toto memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami a uzavírá se na dobu neurčitou.

2.               Toto memorandum je vyhotoveno ve dvou stejnopisech, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Prostějově dne 17. února 2024

genpor. v zál. Ing. Ondrej Páleník, MBA

KLUB VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ

PROSTĚJOV zas.

IC: 26650355Příloha č. 1

Memorandum o vzájemné spolupráci mezi Ministerstvem obrany České republiky a

Klubem výsadkových veteránů Prostějov, z.s.

Předseda Klubu výsadkových veteránů Prostějov, z.s. je na základě podepsaných Memorand o spolupráci a zastupování oprávněn zastupovat při jednání s

Ministerstvem obrany České republiky (včetně podřízených organizací) tyto kluby (spolky):

- Klub vojenských výsadkových veteránů plk. Vladimíra Maděry Zlín, z.s.

 Klub výsadkových veteránů Olomouc

- Klub vojenských výsadkových veteránů Praha, z.s.

- Klub vojenských výsadkových veteránů gen. Karla Palečka Plzeň - Klub výsadkových veteránů Holešov, z.s.

- Klub výsadkových veteránů plukovníka Františka Mansfelda Liberec

- Klub výsadkových veteránů Klatovy

- Klub výsadkových veteránů Uherský Brod  Klub výsadkových veteránů Luštěnice

- ČERVENÉ BARETY, z.s.

- Klub speciálních sil, z.s.Níže můžete zhlédnout fotografie Michala Muchy z jednání členské schůze dne 17.2.2024.
https://eu.zonerama.com/MichalMucha/Album/11087171