Výroční schůze KVV Prostějov, z.s. - 21.11.2015

Výroční schůze KVV Prostějov
Výroční ČS KVV Prostějov proběhla podle ročního plánu dne 21.11.2015. Jako každý rok jí předcházela porada s předsedy klubů, které se zúčastnilo 16 klubů z ČR a SR. Obsahem porady bylo zobecnění zkušeností z přípravy nových Stanov KVV Prostějov, včetně změny názvu v souladu s požadavky NOZ. Výbor KVV Prostějov nabídl své Stanovy, Organizační a Jednací řád klubům v ČR a SR, jako možnou inspiraci při tvorbě vlastních stanov spolku. Dále se předsedové klubů informovali o akcích v roce 2016. Z těch zásadních uvádíme: Memoriál ZVV …. proběhne v termínu 27.7. - 29.7.2016 v Otrokovicích za pořadatelství KVV Zlín. KVV Holešov oslaví 55. výročí vzniku 7.vp ZU dne 27.8.2016. Střelecký trojboj v Holešově dne 8.7.2016, 22. ročník krosového běhu gen. J.Gabčíka se uskuteční 28.5.2016, memoriál plk.Mansfelda ve střelbě z pistole v Prostějově proběhne 20.května 2016 a IV. ročník „Pochodu po stopách 22.vb“ proběhne 25.6.2016 na Hamrech u Prostějova.
Výroční schůze KVV Prostějov se zúčastnilo 125 členů KVV, 12 čestných hostů v čele s primátorkou Statutárního města Prostějov RNDr. Alenou Raškovou a 57 členů z ostatních KVV. V průběhu schůze jsme schválili na základě transformace na spolek nový název našeho klubu, a to Klub výsadkových veteránů Prostějov, z.s. Dále jsme schválili nové stanovy a vzali na vědomí nový organizační a jednací řád. Oba dokumenty budou v krátké době uvedeny na našich webových stránkách. S obsahem Zprávy budete seznámeni v příštím čísle Zpravodaje, proto jen některá fakta:
*Výbor KVV Prostějov udělil: Zlatý odznak kol. Jaroslavu Ondrejčákovi
za dlouhodobé aktivní a zodpovědné plnění úkolů vyplývajících z funkčních povinností člena výboru KVV a splnění úkolů při zabezpečování SETKÁNÍ 2015;
Medaili za zásluhy kol. Karlu Virglerovi za aktivní podíl při přípravě dokumentů pro sportovní a střelecké soutěže KVV;
Pamětní medaili kol. Zdeňku Fafílkovi
za aktivní pomoc výboru KVV při přípravě a zpracování dokumentů pro klubový časopis Zpravodaj v minulých letech;
Peněžitý dar kol. Michalu Muchovi a Miloši Zapletalovi
za aktivní a zodpovědné plnění úkolů vyplývajících z funkčních povinností člena výboru KVV a splnění úkolů při zabezpečování SETKÁNÍ 2015;
Věcný dar - knihu:
Primátorce města Prostějova RNDr. Aleně Raškové (DŮM SPIRO SPERO),
aby měla bližší možnost k seznámení se s tradicí a významem výsadkových jednotek a spec sil v našem městě;
kol. Daně Lejskové (ŠPIÓN), kol. Otakaru Hájkovi (Historie českých speciálních sil), kol. Františku Chudému (Historie českých speciálních sil), kol. Miroslavu Řepkovi (ŠPIÓN), kol. Jozefu Struhárovi (Historie českých speciálních sil), všem za aktivní přístup a plnění úkolů při zabezpečování SETKÁNÍ 2015;
Věcný dar: kol. Ivetě Skrbkové a kol. Františku Lejskovi,
oběma za aktivní přístup a plnění úkolů při zabezpečování SETKÁNÍ 2015;
Věcný dar: kol. Jindřichu Čtverákovi
za dlouholeté odpovědné plnění úkolů ve výboru KVV, za úspěšné čtyřleté plnění povinností prezidenta a předsedy klubu výsadkových veteránů Prostějov.

*Do nového výboru KVV Prostějov, z.s. na další 2 roky byli zvoleni:
kolegové O.Hájek, Fr.Chudý,J.Kovář, Fr.Lejsek, M.Mucha, J.Ondrejčák, I.Skrbková a Fr.Stavný,M.Zapletal, náhradníci kol. J.Struhár a kol.M.Stará.
*Schválil: plán činnosti na rok 2016 (bude uveden v průběhu prosince na webových stránkách KVV Prostějov).
*Zvolil: revizory účtů - kol.A.Denera, kol. E.Muchovou a kol.V.Virglerovou
* Schválil členský příspěvek na rok 2016 ve výši 150,- Kč. Pro mimo prostějovské členy 200,- Kč (kvůli hrazení poštovného na Zpravodaj)

* Nově zvolený výbor na svém 1. jednání zvolil do funkce předsedy KVV Prostějov, z.s. ing.Františka Stavného, který se z titulu funkce stal i statutárním orgánem našeho klubu. Místopředsedou byl zvolen kolega F.Lejsek. Dále stanovil kompetence pro jednotlivé členy výboru.

Výroční schůze KVV Prostějov se mohla uskutečnit v krásných secesních prostorách Národního domu i díky finanční podpoře Statutárního města Prostějov.

Kol. Jaroslav Ondrejčák