Výsadkoví veteráni Prostějovského klubu hodnotili výsledky své práce vykonané v roce 2022

Dne 25.2.2023 pořádal Klub výsadkových veteránů Prostějov v prostorách přednáškovém sálu Národního domu v Prostějově svoji členskou schůzi, kde výsadkoví veteráni Prostějovského klubu hodnotili výsledky své práce vykonané v roce 2022. Členské schůzi předcházela porada s předsedy KVV, které se zúčastnili  zástupci všech klubů výsadkových veteránů z České i Slovenské republiky, mimo kolegy z KVV Prešov, kteří měli v tento den své výroční jednání.  

Předseda KVV Prostějov generálporučík v záloze Ing. Ondrej Páleník ve svém projevu sdělil, že cílem Klubů výsadkových veteránů není zapojení do politického života či politické diskuse, ale sdružování bývalých příslušníků výsadkových jednotek a jejich sympatizantů a upevňování přátelství a sounáležitosti výsadkářů a rozvíjení tradic výsadkových jednotek. „To je hlavní cíl našeho hnutí a je podle mého názoru doslova povinností nás předsedů jednotlivých Klubů, důrazně naplňovat tento hlavní cíl a nedopustit politizaci našeho hnutí ze žádné strany politického spektra“ řekl a dodal: „Tato ústřední premisa nám nakonec pomohla k tomu, že letos slavíme již 33 výročí našeho vzniku a pomůže nám zachovat naše tradice i do budoucna“.

Nejdůležitějším výsledkem jednání předsedů klubů bylo jednomyslné schválení pověřit Výbor KVV Prostějov zpracováním memoranda o spolupráci všech klubů výsadkových veteránů s cílem, aby předseda KVV Prostějov generálporučík v záloze Ing. Ondrej Páleník MBA zastupoval zájmy Klubů výsadkových veteránů České republiky při jednání s představiteli rezortu Ministerstva obrany a otevřít tak cestu k podpisu memoranda o spolupráci Klubů výsadkových veteránů s Ministerstvem obrany.

 

Ve své zprávě o činnosti klubu předseda KVV Prostějov poděkoval za  zejména logistickou pomoc velení a příslušníků Speciálních sil a vojenských útvarů dislokovaných v posádce Prostějov a Olomouc. „Bez nich nejsme schopni uspořádat v podstatě skoro žádnou významnou akci“ zmínil předseda ve svém projevu. Dále řekl k zúčastněným velitelům a vrchním praporčíkům útvarů: „Jsme Vám za vaši podporu neskonale vděčni a věřte, že hlídáme tradice pro Vaší generaci a generace příští“. Poděkoval i za pomoc a podporu orgánům statutárního města Prostějov, a Olomouckého kraje.

 untitled-3434 1jpg

Na členskou schůzi KVV Prostějov přijali pozvání a vystoupili v diskuzi a vyjádřili podporu výsadkovému hnutí pozvaní hosté Ing. Petr Vančura - státní tajemník MO ČR, generálmajor Ing. Karel Řehka - Náčelník generálního štábu AČR, plukovník gšt. Ing. Miroslav Hofírek, M.S. - Ředitel Ředitelství speciálních sil MO a dále Mgr. František Jura - primátor statutárního města Prostějov, velitelé útvarů posádky Prostějov a a ostatní vzácní hosté.

Cílem budoucího období  klubů je omlazování členské základny získáváním nových členů - novodobých válečných veteránů z komunity Speciálních sil AČR, rozvíjení spolupráce s městem Prostějov, ostatními složkami IZS a především se širokou veřejností. „Už zkrátka nestačí organizovat akce, za neocenitelné pomoci útvarů v posádce, jenom pro sebe, ale musíme něco udělat i pro ostatní - musíme prostě ukázat široké veřejnosti, že taková organizace jako Klub výsadkových veteránů existuje, proč existuje, jaké má poslání a že je připravena předávat svoje zkušenosti i mladší generaci“ řekl ve svém projevu předseda spolku Klub výsadkových veteránů Prostějov. 

Kol. Ing. V.Ganzar

P.S.

Vážené kolegyně, kolegové v těchto dnech Vám přineseme celkem ve 3 blocích zásadní informace o průběhu a výsledcích jednání členské schůze Klubu výsadkových veteránů Prostějov, z.s. Zároveň můžete zhlédnout fotografie Jaroslava Kováře uložené ve Fotogalerii našich stránek a tím se vrátit i k pohodové atmosféře  toho dne .