XX. ročník MZVV a XVI. ročník Memoriálu Š.Baniče ve dnech 19.6. - 21.6.2024 UVZ HamryVšeobecná ustanovení:

 

Druh soutěže: Soutěž tříčlenných družstev.

 

Pořadatel: Klub výsadkových veteránů Prostějov, z.s., ve spolupráci a s podporou 601. skss, 102. pzpr, 533. pr BS a Statutárního města Prostějova.

 

Datum konání: 19. 6. - 21. 6. 2024

 

Místo konání: UVZ Hamry

 

Funkcionáři soutěže: Ředitel - Ing. Ondrej Páleník - předseda KVV Prostějov, z.s.

                                    Hlavní rozhodčí František Chudý – KVV Prostějov

                                    Organizační skupinu a rozhodčí u disciplín tvoří členové KVV

                                    Prostějov

                                    Řídící střelby z Pistole Glock 17 - příslušníci 601. skss.

 

Soutěžní discipliny :    

  1 - střelba z Pistole GLOCK 17

  2 - hod granátem na cíl

                                      3 - střelba z luku

                                      4 – veslařský trenažér

Popis disciplín:

 

1) Střelba z Pistole Glock 17

Střelba se uskuteční na střelnici Hamry z Pi Glock (nelze použít vlastní zbraně), 3 + 5 ran v čase 3 + 4   min. na terč NLF s kruhy na vzdálenost 25 m po 9 střelcích ve směně. Poloha ke střelbě vstoje, jednoruč nebo obouruč. 3 nástřelné rány se nebudou zalepovat, do výsledku se pak započítá 5 nejlepších zásahů. Pořadí se stanoví podle součtu zásahů v terči. Při shodném výsledku bude pořadí stanoveno podle většího počtu lepších zásahů. Pokud nebude možné stanovit pořadí takto, bude rozhodující věk soutěžícího, starší vyhrává. Střelci - střelkyně bez zkušeností budou na palebném postavení pod dohledem střelců s platným zbrojním průkazem - řídící na úseku.

 

    2) Hod granátem na cíl

Soutěžící má za úkol hodit 1+5 gumových granátů na cíl ve vzdálenosti: muži do 75 r. – 20 m, muži nad 75 roků - 15 m. Ženy - 15 m. 1 granát jako hod zkušební. Cíl je vyznačen třemi soustřednými kruhy o průměru 1m, 2 m, 3 m. Ve středu kruhů je praporek. Dopad granátu do nejmenšího kruhu je hodnocen 5 body, do středního mezikruží 3 body, do vnějšího mezikruží 1 bodem. Pořadí se stanoví podle součtu počtu dosažených bodů. Při shodě bude pořadí stanoveno podle věku soutěžícího, starší vyhrává. V případě, že soutěžící překročí čáru odhozu oběma nohama, nebude hod hodnocen.

 

3) Střelba z luku

Soutěžící má za úkol vystřelit z luku 3+3 šípy na terč pro sportovní lukostřelbu ve vzdálenosti 10 m. Úkol plní pod dohledem instruktora. Po instruktáži o způsobu střelby z luku, má tři zkušební šípy, potom plní úkol do soutěže (počítají se tři šípy). O hodnotě zásahů rozhoduje instruktor a rozhodčí na disciplíně. Pořadí se stanoví podle součtu hodnot dosažených zásahů. Při shodě bude pořadí stanoveno podle věku soutěžícího, starší vyhrává.

 

4) Veslařský trenažér

Soutěžící má za úkol ujet na veslařském trenažéru za 1 minutu co nejdelší vzdálenost. Pořadí se stanoví podle ujeté vzdálenosti v metrech. Při shodě bude pořadí stanoveno podle věku soutěžícího, starší vyhrává. Trenažér má stupně obtížnosti a budou nastaveny takto:

 - muži do 45 let stupeň 7, do 55 let stupeň 6, do 60 let stupeň 5, do 65 let stupeň 4, do 70 let stupeň 3, do 75 stupeň 2, nad 75 let stupeň 1.

 - ženy do 45 let stupeň 4, do 50 let stupeň 3, do 55 let stupeň 2, nad 55 stupeň 1.

Podmínka u této disciplíny je, aby každý soutěžící tuto disciplínu splnil jako poslední (z důvodu větší námahy).  

 

Vyhodnocení a ceny

Pořadí družstev bude stanoveno součtem pořadí členů družstva ve všech disciplínách. Při shodném výsledku bude pořadí stanoveno podle většího počtu lepších výsledků. Při shodě lepších výsledků, bude pořadí stanoveno podle součtu věků soutěžících, starší vyhrávají. Tři nejlepší družstva v celkovém pořadí obdrží pohár, diplom, medaile a věcné ceny.

 

Organizace plnění disciplín

Pořadí plnění disciplín určí hlavní rozhodčí dle určeného pořadového čísla družstva před zahájením soutěže. Pořadatel má možnost přizpůsobit časový plán okolnostem, bude-li to vyžadovat situace. Dosažený výsledek odsouhlasí soutěžící podpisem na výsledkové listině u rozhodčího disciplíny, ihned po jeho zapsání. U střelby z Pistole odsouhlasí soutěžící výsledek střelby před sundáním terče a pak podpisem na terč, který odevzdá hodnotící skupině.

 

Protesty

Vedoucí družstev mohou vznést protest do 15 minut po vyhlášení celkových výsledků a kdykoli, pokud mají za to, že byla porušena pravidla soutěže v neprospěch jeho družstva. Za protest bude požadován poplatek ve výši 100,- Kč. Peníze budou vráceny, bude-li protest uznán oprávněným. O protestech bude rozhodovat komise ve složení: ředitel soutěže, hlavní rozhodčí a sportovní referent.

 

Organizační pokyny:

Přihlášky jednoho tříčlenného družstva z každého KVV, (doprovod max. dvě osoby, po dohodě s hlavním rozhodčím možno postavit více družstev i členů doprovodu) s uvedením KVV, jmen, příjmení (hodností, titulů) a datem nar., zašlete do 10. 6. 2024 na e-mailovou adresu Františka Chudého: fandach@seznam.cz, v krajním případě na tel.: 604 845 389

 

Pořadí družstev budou zaregistrovány podle pořadí přihlášení !!!

Příjezd soutěžících, včetně doprovodu 19. 6. 2024 v 16:00 hod.  na UVZ Hamry.

Trasa: Prostějov – Mostkovice – Plumlov – Soběsuky – Žárovice – UVZ Hamry

 

Ubytování je zabezpečeno v budovách (srubech) UVZ Hamry.

Stravování je zabezpečeno péčí KVV Prostějov v jídelně UVZ Hamry.

Startovné 600,- Kč (25€) za osobu (800,- Kč pro ty členy, jejichž kluby (ČR) nepodepsaly memorandum o spolupráci), včetně doprovodu uhradit při prezenci. Ubytování je možné pouze s vlastním spacím pytlem. Pozvaní hosté a organizační tým startovné neplatí.

 

Hosté, členové z KVV, především prostějovští, se mohou 20. 6. 2024 zúčastnit dopoledního sledování soutěží veteránů, večerní zábavy a poslechu AUS ONDRÁŠ.

Občerstvení bude zabezpečeno v prodejním stánku (učebna -  kol. František Vlach).

Soutěžící souhlasí s uvedením osobních údajů, (tyto nebudou zveřejněny) a se zveřejněním fotografií na webových stránkách KVV Prostějov.

 

Případná změna programu vyhrazena.

 

Organizační pokyny – časový plán:

 

19. 6. 2024

16:00 – 18:00 hod. - prezence účastníků na UVZ Hamry

do 18:00 hod. - ubytování ve srubech UVZ Hamry

17:30 – 18:30 hod. - večeře v jídelně UVZ Hamry

19:00 hod. - vydání pokynů pro vedoucí družstev – ředitel soutěže, hl. rozhodčí, vedoucí družstev v jídelně UVZ Hamry

do 22:00 hod. - volná zábava, promítání snímků KVV, občerstvení (kol. František Vlach) na učebně a jídelně UVZ Hamry

 

20. 6. 2024

07:00 – 08:00 hod. - snídaně v jídelně UVZ Hamry

08:45 hod. - nástup org. týmu, soutěžících, hostů

09:00 hod. - zahájení soutěží

12:30 hod. - dokončení soutěží

13:00 - 14:00 hod. - oběd v jídelně UVZ Hamry

14:30 - odjezd autobusů na kulturní akci (bude upřesněno)

17:30 - odjezd autobusů z kulturní akce zpět na UVZ Hamry

18:00 - 19:00 hod. - večeře v jídelně UVZ Hamry

19:30 - 20:00 vyhodnocení soutěží, předání cen

20:00 - 22:00 hod. - volná zábava, vystoupení AUS ONDRÁŠ, podávání gril. klobásy, občerstvení – prodejní stánek (kol. František Vlach)

 

21. 6. 2024

07:00 - 08:50 hod. - snídaně v jídelně UVZ Hamry (kol. František Vlach)

do 09:00 hod. - odevzdání materiálu

09:30 - 10:00 – ukončení a odjezd účastníků

Účastníci pochodu 22. vb se budou v další činnosti řídit dle pokynů kol. Jindřicha Starého a Michala Muchy.

 

V Prostějově dne 12. května 2024

 

 

    Ing. Ondrej Páleník, MBA   v. r.                     František Chudý   v. r.            

                      ředitel                                                hlavní rozhodčí         


https://www.g-design.cz/webs/kvv/memorialy2024-vyhodnoceni-druzstev.pdf