XXVIII. Kongres U.E.P. 2.10. – 6.10.2018 v Budapešti

Na základě naší žádosti zaslané předsedou KVV PV generálnímu sekretáři Union European Paratroopers (U.E.P.) panu Eric Vieux de MORZADEC do Paříže, jsme dostali oficiální pozvánku od organizátorů kongresu, Maďarské asociace výsadkových veteránů. Za náš klub se kongresu zúčastnila delegace ve složení – předseda kol. Stavný, člen výboru klubu kol. Ondrejčák a tlumočník p.Hanták.
Kongres byl zahájen pracovním jednáním delegací všech 11 členů U.E.P v hotelu MOMR – Hádik. Prezident asociace hostitelské země plk. BOLDIZSÁR Gábor přivítal všechny delegáty a členy sekretariátu U.E.P., seznámil je s programem kongresu a se zpracovanými dokumenty. Gen.sekretář U.E.P. přednesl Výroční zprávu činnosti od posledního kongresu a pokladník U.E.P. seznámil členy delegací s hospodařením organizace.
Po jeho vystoupení jsem dostal slovo a představil se jako předseda KVV PV (krátký kariérní životopis) a prezentoval jsem činnost našeho Klubu od jeho založení až po letošní rok. V závěru svého vystoupení jsem předal Pamětní odznak na stuze k 70. výročí založení výsadkových jednotek gen. sekretáři p. MORZADECOVI a prezidentu maďarské asociace p. BOLDIZSÁROVI a Zlatý odznak výsadkového veterána KVV PV div. gen. Janu Kemparovi (PLR).
Po tomto mém vystoupení gen. Sekretář U.E.P. dal hlasovat o našem přijetí do U.E.P. jako pozorovatele. Všechny přítomné delegace hlasovaly za naše přijetí. (Úředním jazykem U.E.P. je francouzština a angličtina.)
Po tomto krátkém pracovním jednání jsme se přesunuli do historického centra Budapešti, kde v areálu Vojenského historického muzea proběhlo důstojné slavnostní zahájení kongresu a ceremoniál se státními vlajkami všech členských delegací E.U.P. Zazněly hymny EU a států jednotlivých zemí delegátů.
Slavnostní projev pronesl brig. gen. Zsolt TAMÁS, náčelník pozemního vojska z Velitelství společných sil Szekesféhervár, který mimo jiné ocenil práci výsadkových veteránů ve společnosti. Po návratu do hotelu pokračovala pracovní jednání vystoupením jednotlivých prezidentů národních asociací výsadkových veteránů k dříve stanoveným tématům, týkajících se široké problematiky současného dění v Evropě, připravenosti a struktuře speciálních sil, speciálních operací atd., a jak je řeší v jednotlivých členských zemích. Tato jednání proběhla ve dvou dnech. V diskuzi se jednotlivé delegace vyjádřily k potřebě přehodnocení vize U.E.P. (krátkodobé i střednědobé) a z toho vyplývajících možných změn STATUTU U.E.P. K tomu byly vytvořeny 3 pracovní skupiny, které budou pracovat na dokumentech pro následující kongres, který bude 30.5. – 1.6.2019 v Cannes (Francie). Práci komisí bude koordinovat generální sekretář U.E.P. a nově zvolený Prezident U.E.P. (na dva roky), kterým se stal představitel rakouské asociace gen. LANG.
Bylo stanoveno, že hlavní cíl U.E.P. a jeho Vize i Koncepce bude platný na období 5 let. Závěrečné výstupy z jednání vytvořených komisí budou zpracovávat do stanovených dokumentů kolegové z Francie.
Závěrečné jednání proběhlo ve společenském domě maďarské armády, kde gen. sekretář U.E.P. ocenil pracovní charakter kongresu, vyzdvihl práci organizátorů kongresu, Maďarské asociace výsadkových veteránů, která přispěla ke zdaru jednání. Všichni vedoucí delegací 12 členů U.E.P. obdrželi pamětní plaketu kongresu.
Poté prezident asociace hostitelské země plk. BOLDIZSÁR Gábor předal gen. sekretáři prapor U.E.P., který ho následně na dobu 2 let předal do rukou novému Prezidentu U.E.P. gen. LANGOVI (Rakousko).
Závěrečnou zprávu z průběhu tohoto kongresu obdržíme od gen. sekretáře U.E.P. do 15.11.2018.
Mám-li hodnotit tento kongres musím konstatovat, že byl velmi pracovní, konstruktivní a finančně náročný, ale nejsem ještě schopen posoudit, jaký bude mít přínos pro činnost našeho KVV.
Předseda KVV Prostějov kol. František Stavný