Zpráva o činnosti Klubu výsadkových veteránů Prostějov na členskou schůzi dne 25.2.2023

Vážený pane státní tajemníku, vážený pane primátore, vážený pane náčelníku generálního štábu, vážený pane řediteli ředitelství speciálních sil, pánové velitelé útvarů Prostějovské posádky, vážení bývalí velitelé VÚ 8280, vážený čestný člen našeho Klubu, Mirku Pišťáku, vážený pane prezidente KVV SR, vážení předsedové místních KVV, vážení hosté, milé kolegyně a kolegové – členové Klubu výsadkových veteránů Prostějov.  

Dovolte mi, abych Vás také srdečně přivítal na jednání nejvyššího orgánu našeho zapsaného spolku, tedy na řádné členské schůzi tady v Národním domě. Vážíme si toho, že jste tady s námi.   

      Období roku 2022 po naší předchozí členské schůzi (07.05.2022), bylo charakterizováno maximální aktivitou Výboru klubu směřující k připomenutí 75. výročí vzniku výsadkových jednotek, 80.výročí operace Antropoid, ale také 70.výročí vzniku VÚ 8280.

  Jsem přesvědčen, že jsme stanovené cíle a úkoly od poslední schůze se ctí splnili a přispěli tak výraznou měrou k důstojným oslavám zmíněných výročí. 

 

ČLENSKÁ ZÁKLADNA

        Náš klub má k dnešnímu dni celkem 216 členů včetně dvou členů čestných (to znamená, že jsme suverénně největším Klubem v rámci České a Slovenské republiky).

V období od 07.května 2022 do dnešního dne opustili naše řady a odešli do výsadkového nebe 3 kolegové (všechny jste viděli na projekci). Na vlastní žádost, především ze zdravotních důvodů, bylo vyškrtnuto celkem 5 členek a členů spolku. Potěšující zprávou ale je, že zároveň bylo přijato 9 nových členek a členů našeho klubu. Tedy bilance + - je pro spolek pozitivní.

Pro zajímavost mi dovolte uvést demografické rozdělení do skupin dle věku:

věk: 33 – 44 = 10 členů, 45 – 49= 8, 50 – 54 =33, 55 – 59 =17, 60- 64=21, 65 – 69 =22,

70 -74=32, 75 – 79 =37, 80 - 84=23, 85 – 89 =10; 90 - 97=3; Beneš (97), Válečková (92), Kořínková (94)

Přesto, že všichni přirozeně stárneme, věkový průměr se nezvyšuje z důvodu náboru nových členů. A to je dobrá zpráva, ale pořád je v této oblasti před námi mnoho práce.

Proto i do dalšího období výbor vnímá jako hlavní úkol rozšiřování členské základny. 

      Velikost členské základny, ale i historické souvislosti a naše velice aktivní spolková činnost předurčily náš Klub k jakési koordinační a vedoucí úloze v rámci všech KVV v ČR i na Slovensku. Dovolte mi ovšem opět zdůraznit, že si v žádném případě nepřivlastňujeme právo diktovat jednotlivým organizacím co a jak mají dělat, nebo je omezovat v jejich činnosti.

Některé základní principy výsadkového hnutí je ale nutné koordinovat, a to ne jenom z časově – prostorových důvodů, ale i z důvodů dalšího směrování výsadkového veteránského hnutí.

Faktem zůstává, že výsadkové veteránské hnutí svým způsobem bojuje o přežití v rámci péče ministerstva obrany o veterány obecně. Je evidentně žádoucí, i na základě vyjádření ředitele odboru péče o válečné veterány a válečné hroby pana plk. Speychala, aby zájmy Klubů výsadkových veteránů české republiky byly více hájeny, a to nejlépe z jednoho centra a otevřela se tak cesta ke vzájemnému memorandu s Ministerstvem obrany. Proto jsem dnes na zasedání předsedů klubů České a Slovenské republiky předložil na základě pověření našeho výboru první návrh možného právního uspořádání formou memoranda o spolupráci. Nemyslíme si, že je zatím nutné vytvářet další organizaci nebo asociaci klubů. Případné podepsané memorandum o spolupráci a zastupování v přesně vymezeném okruhu činností směrem k ministerstvu obrany všemi KVV České republiky by mohlo záměr jednotného zastupování zabezpečit.

 

  Uvědomuji si, že moje vystoupení se jmenuje – Zpráva o činnosti, nicméně považuji za velice důležité na tomto zasedání zdůraznit hlavní směry a principy dalšího rozvoje našeho klubu: 

1.     Důsledná apolitizace

KVV není politickou organizací ani prostorem a místem k politické diskusi. Jsme zájmovou organizací, sdružující bývalé příslušníky výsadkových jednotek a jejich sympatizantů s cílem upevňovat přátelství a sounáležitost výsadkářů a rozvíjet povědomí o výsadkovém vojsku a jeho tradicích. To je hlavní cíl našeho hnutí a je podle mého názoru doslova povinností nás všech důrazně naplňovat tento hlavní cíl a nedopustit politizaci našeho hnutí zevnitř ani zvenčí. Tento základní princip nám nakonec pomohl k tomu, že letos slavíme již 33 výročí našeho vzniku a pomůže nám zachovat naše tradice i do budoucna. Přímou souvislost s tímto bodem má i používání našeho stejnokroje na společenských akcích. Případná neschválená účast našich členů v klubovém stejnokroji na politických akcích různých stran či hnutí je velice citlivě vnímána všemi orgány státní moci a je vysoce nežádoucí. S radostí konstatuji, že přes mimořádně složitou společenskou dobu, jsem nezaznamenal žádný významný incident v tomto směru a všem našim členkám a členům za to děkuji. Bohužel, ne vždy tak tomu je u ostatních bratrských organizací. Věřím, že se nám společným úsilí podaří tento problém jednou provždy odstranit.  

2.     Rozšiřování členské základny

Kvalitní a široká členská základna je nezbytným předpokladem aktivní činnosti našeho klubu a naplňování jeho poslání. To znamená, že rozšiřování členské základny a nábor nových členů, jak jsem již zmínil, musí být a je jedním z hlavních úkolů výboru klubu. Nicméně, výběr nových členů musí být důsledný tak, aby nedocházelo k devalvaci kvality členské základny. Náš Klub, objatý mateřskou 601.skss, naštěstí nemá existenční problémy ve smyslu nedostatku bývalých příslušníků speciálních sil a je jenom na nás, abychom mladší generaci přesvědčili o životaschopnosti a smysluplnosti našeho spolku a udělali pro ně členství v našem klubu atraktivním.  

3.     Otevření aktivit klubu široké veřejnosti    

Organizace akcí ke spokojenosti členů a péče o členy našeho hnutí je nesporně hlavní atribut naší činnosti. To nepopírám a naopak zdůrazňuji, že i proto náš Klub existuje a přeji si upřímně, aby každá naše akce více a více prohloubila vzájemnou soudržnost a kamarádství. Nicméně musíme mít na paměti, že jedním z našich dalších poslání je, podle našich stanov, šíření a rozvíjení dobrých vztahů s civilním obyvatelstvem a šíření tradic výsadkových jednotek mezi veřejností. Výbor klubu cítí, že v této oblasti máme určité mezery. Budeme tedy i nadále rozvíjet spolupráci s městem Prostějov, ostatními složkami IZS a především se širokou veřejností. Už zkrátka nestačí organizovat akce, za neocenitelné pomoci útvarů v posádce, jenom pro sebe, ale musíme něco udělat i pro ostatní. To je i jeden z důvodů, proč jsme v minulém roce zorganizovali dvou kolový branný závod starších žáků prostějovských škol jako Memoriál ppor. Pavla Mauera. Věřím, že jsme nultým ročníkem položili základ dlouhé tradice, jako náš konkrétní příspěvek k branné výchově mladé generace. A myslím, že bychom měli pokračovat i dalšími aktivitami, jako je účast na pietních aktech, přednášková činnost pro veřejnost či pravidelné diskuse se současnou generací příslušníků speciálních sil. Musíme prostě ukázat široké veřejnosti, že taková organizace jako KVV existuje, proč existuje, jaké má poslání a že je připravena předávat svoje zkušenosti i mladší generaci.  

4.     Péče o významná místa a odkaz osobností

Dalším z prvků udržování tradic výsadkového veteránského hnutí je také péče o významná místa a odkaz osobností výsadkového hnutí. V tomto směru náš spolek ještě v podstatě nevyvíjel žádnou aktivitu a výbor je toho názoru, že je potřeba tuto skutečnost změnit. Prvním konkrétním krokem bude odhalení pamětní desky ppor. Pavla Mauera k 20.výročí jeho úmrtí. Dále pak probíhají diskuse s vedením města Prostějov o parku kolem památníku letectví Prostějova a věřím, že vzniknou i další projekty. Cílem je vzdát hold našim předchůdcům a zachovat duševní dědictví generacím příštím.  

K dalším oblastem naší činnosti.


PRÁCE VÝBORU KLUBU

 

      Jako Předseda klubu jsem svolával zasedání našeho Výboru pravidelně každý měsíc a každý měsíc jsme na vysoké odborné úrovni jednali a řešili otázky další činnosti Klubu podle Stanov našeho spolku. Dovolte mi touto cestou upřímně poděkovat všem členům Výboru bez rozdílu, jak tady sedí, za velice příjemnou, pracovní, aktívní a kolegiální náladu, která na našich jednáních panovala. Být členem Výboru není povinnost, ale spíše poslání. Vyžaduje velkou dávku energie i času a já osobně nepřestanu být mým kolegům nikdy vděčný za to, že toto poslání vzali na sebe. Mimořádně dobře se do práce výboru klubu zapojil na minulé členské schůzi zvolený člen výboru kolega Vladimír Ganzar. Stejně tak je velikým přínosem i práce kolegu Aleša Denera, který pracoval pro náš klub z pozice náhradníka.

Bohužel, všichni víme, jak osud tragicky zasáhl náš klub a výbor klubu tím přišel o kolegu Standu Lánského, který byl aktivním náhradníkem výboru. Nicméně, výbor klubu na dnešní členské schůzi nenavrhuje doplnění výboru další volbou a budeme pracovat ve stávajícím složení do další členské schůze včetně dalšího zapojení kolegu Denera.

 

SPOLEČENSKO – SPORTOVNÍ ČINNOST       

    Organizace společensko – sportovní činnosti pro členy našeho klubu, pro členy všech klubů Česko – slovenské republiky, ale i pro širokou veřejnost je určitě stěžejní a nejnáročnější součástí naší činnosti. Stojí to hodně sil, hodně nervů, ale i hodně finančních prostředků. Náš výbor si ale uvědomuje, že vedoucí úloha našeho klubu spočívá také v tom, že prostě musíme tu pomyslnou káru výsadkového veteránského hnutí tahat, a ne se jenom vést.  Že je naší milou povinností dávat možnost setkání i těm klubům, které už nejsou s objektivních důvodů akceschopné a vytvořit tak podmínky k naplnění smyslu existence Klubů výsadkových veteránů. A budeme v této činnosti pokračovat také do budoucna ve spojení i s aktivitami pro širokou veřejností přesto, že jsme na výboru dlouho diskutovali o tom, jestli některé aktivity netlumit. Tady ale nakonec zvítězilo ono motto speciálních sil .. „když jsi jediný, kdo to udělat může, tak prostě musíš!“

O průběhu a výsledcích každé akce Vás náš Výbor podrobně informoval jak na našich webových stránkách, tak i v našem časopisu Zpravodaj.

Současně jsou téměř ke každé akci k dispozici na našem webu fotografie autora Jaroslava Kováře, které dokreslují atmosféru našeho zápolení a setkávání.

Proto mi dovolte tady z tohoto místa říct pár slov jenom telegraficky k tak zvané páteřní svaté trojici naší sportovní činnosti a k největším společenským událostem roku 2022:

 

1.     Memoriál plukovníka Františka Mansfelda 21.května

V loňském roce jsme byli donuceni přesunout organizaci již 9. ročníku této populární střelecké soutěže poprvé na Hamry, ale na společensko - sportovní úrovni to rozhodně nebylo znát. Naopak. Zúčastnilo se celkem 105 soutěžících z 19 družstev ČR i SR a podle ohlasů to byla rozhodně jedna z nejlepších střeleckých soutěží roku.

 

2.     Memoriál zakladatelů výsadkového vojska a vynálezce padáků

Již 18. ročník zakladatelů výsadkového vojska a 14. ročník vynálezce padáků byl tradičně vrcholem naší společensko – sportovní činnosti. Organizačně velice náročnou akci jsme zvládli se ctí za účasti 16 družstev z celé komunity výsadkového veteránského hnutí.

 

3.     Memoriál ppor. Pavla Mauera

Nultý ročník branného závodu starších žáků základních prostějovských škol proběhl v minulém roce dvoukolově, ale do budoucna bude vždy jenom jednokolový. Zúčastnilo se 30 tříčlenných hlídek ze všech prostějovských základních škol a akce měla mimořádně kladný ohlas. Vrcholem memoriálů pak bylo veřejné společné dekorování vítězů v rámci Dne otevřených dveří posádky za účasti několika stovek, možná tisícovek, občanů města. Byla to jednoznačně bez diskusí, akce roku! Chce se mi prohlásit – jen tak dále a každý rok– ale nechci přidělávat zbytečné vrásky místním velitelům útvarů.

Poděkovat za organizaci musím kolegům z výboru, především pak kol. Chudému, Ganzarovi, a Kovářovi.

  Jak jsem již zmínil, tyto tři akce zůstanou páteří naší činnosti i do roku 2023 a věřím, že je opět zvládneme na vynikající úrovni po všech stránkách.

 

Společenské události

  Jak jsem již zmínil rok 2022 byl rokem mnoha výročí. Proto mi v oblasti společenského života dovolte připomenout především účast na oslavě 75.výročí vzniku výsadkových jednotek v Zákupech, účast na oslavách 80.výročí operace Anthropoid (na obě akce jsme vyslali delegace autobusem) , výstavu k 70.výročí vzniku VÚ 8280 nebo účast na oslavě 30.výročí vzniku AČR. Na všech těchto oslavách naši členové důstojně reprezentovali KVV Prostějov, a na posledně zmiňované akci byl náš čestný člen Mirek Pišťák na návrh výboru oceněn Záslužným křížem druhého stupně ministryní obrany ČR. Mezinárodní rozměr našemu hnutí potom podtrhlo především „Stretnutie 2022“ v Trenčíně, kam jsme také vyslali početnou delegaci.  

  Co se týká akcí organizovaných výborem našeho klubu, tak mi dovolte uvést jenom některé mimořádně vydařené veselice, jako například oslava MDŽ, oslava Dne veteránů nebo Mikulášský večírek. Tady bych chtěl opět poděkovat členům našeho výboru, především kol. Lejskovi, Ondrejčákovi a kol. Skrbkové.

 

    Bohatý společenský a sportovní život KVV Prostějov umožňuje zejména několik podstatných předpokladů a faktorů. Dovolte mi je tady zdůraznit a vyjádřit naše poděkování:

 

1.     Bez aktivní a nezištné nejenom logistické pomoci, zejména velení a příslušníků 601.skss, CPSS, 102.pzpr, 533. pr.BzP a VP nejsme schopni uspořádat v podstatě skoro žádnou významnou akci. Proto velitelům Tomáši Skácelovi, Štěpánu Zelovi, Gustavu Lakošovi, Pavlu Mandovi, Romanu Gottfriedovi, jejím vrchním praporčíkům a všem vojákům v posádce patří naše obrovské poděkování! Kolegové vězte prosím, že jsme Vám neskonale vděčni a že hlídáme tradice pro Vaší generaci a generace příští.

 

2.     Pomoc a podpora orgánů statutárního města Prostějov, a to nejen finanční, je naprosto rozhodující proto, aby naše akce měly úspěch a lesk, jaký bezesporu mají. Chci za tuto podporu poděkovat především panu Primátorovi Františku Jurovi, radnímu panu Sklenkovi, ale i všem jejich kolegům, kteří nám nezištně pomáhají.

 

 

3.     Spolupráce s Olomouckým krajem, ostatními orgány státní správy, samosprávy, Klubem speciálních sil a spolkem Červené barety je pro nás nesmírně důležitá a nedokážu si bez ní představit naší Klubovou činnost. Chci proto jmenovitě poděkovat Tomáši Adamovi (který se omluvil), panu Šebestíkovi, panu Sobekovi, Martinu Vyplelovi, a našim členům Vláďovi Ganzarovi, Jindrovi Starému ml. a Michalu Muchovi.

 

4.     Organizace společensko – sportovních akcí je i u našeho Klubu v zásadě postavena na aktivní účasti a práci poměrně úzké skupiny lidí, takzvaného pevného organizačního jádra, bez kterého by se akce prostě nekonali. Tady mi dovolte ještě jednou poděkovat všem členům Výboru za jejich neustálou aktivitu a dále pak především kolegům: Denerovi, Šmardovi, Virglerovi, Kroulovi, Hricovi, Remeníkovi, Marekovi, Starému ml., Muchovi, Dvořákovi, Cekulovi, Bartošovi, Arestovi. Snad jsem na nikoho nezapoměl, pokud ano, omlouvám se.

A do budoucího období bych rád jménem celého výboru požádal i další členy o zvýšení aktivity v rámci klubové činnosti. Pevně věřím, že budeme i nadále také zvyšovat počty účastníků na každé naší akci a upevňovat tak přátelství.

           

            Zvláštní pozornost bych rád věnoval poděkování té lepší polovině našeho klubu –

            našim ženám za mimořádnou obětavost a ochotu zapojit se při každé příležitosti.

            Jmenovitě Zdeňce Denerové, Jarmile Chudé, Marii Skrbkové, Věře Hudské,

            Zdeňce Hricové, Anně Kroulové, Zdeně Křivánkové, Daně Lejskové, Anně

            Malíkové, Věře Mansfeldové, Hedvice Navrátilové, Věře Prachařové, Ivetě

            Páleníkové, Kláře Rottové, Marii Staré, Pavle Sekaninové, Ivetě Skrbkové,

            Jarmile Šmardové, Věře Virglerové, Boženě Jáhnové, Miluši Rejkubové, Evě

            Lánské a Zlatě Zapletalové. Všem jmenovaným kolegyním během dnešního

            odpoledne předám malý dárek jako výraz ocenění našeho výboru.

 

5.     Ne jenom organizujeme, ale také velkou spoustu sportovních klání vyhráváme a umísťujeme se vždy v popředí. To je zásluhou lidí, kteří mají ne jenom chuť nás reprezentovat, ale hlavně schopnosti a dovednosti reprezentovat nás se ctí. Dovolte mi je taky jmenovat – kol. Kovář, Chudý, Dvořák, Pavel Vašek, Milan Vašek, Spáčil, Melichárek, Lorenc, Štěpán, kolegyně Lánská, Rejkubová.

Patří Vám naše obrovské poděkování za vzornou reprezentaci.

 

6.     Bez spolupráce s našimi bratrskými Kluby po celé bývalé Československé republice by to prostě nešlo. Proto Vám kolegové, kteří jste k nám přijeli z menší či větší vzdálenosti, z Čech, Moravy, Slezska či Slovenska, chci upřímně poděkovat za spolupráci a budu se těšit na naše další vzájemná setkání.  

Tolik v krátkosti k oblasti společensko – sportovních aktivit. 

PÉČE O NAŠE ČLENY

Hodnocení redakční rady

Náš Zpravodaj svým zaměřením monitoruje a propaguje práci nejen našeho KVV, ale i celého veteránského výsadkového hnutí.

Přesto, že na úseku přípravy, tvorby a distribuce Zpravodaje došlo k několika změnám byly úkoly v této oblasti splněny. Svědčí o tom řada poděkování za distribuci, úroveň a kvalitu zpravodaje. Poděkování patří celé redakční radě – kol. Lejskovi, kol. Šlamborovi, kol. Skrbkové a dále pak kol.Lejskové a kol.Ondrejčákovi.

Ve výboru přestal pracovat kol.Hájek který se zabýval otázkou distribuce zpravodaje. Jeho funkci nově převzal kolega Ganzar, který má zároveň na starosti řízení „desítkářů“. Spolupráci s redakční radou omezil ze zdravotních důvodů také kol.Ondrejčák . Byla také vybrána nová tiskárna a tisk nám nově zabezpečuje firma G-Design. Ukázalo se, že tato změna přinesla pozitivní výsledky např. kvalitnější tisk, foto je výraznější a urychlila se samotná tvorba periodika.

  Určitým problémem zůstává distribuce a touto otázkou se bude výbor klubu zabývat v untitled-3434 1jpgnásledujícím období. Pro správný způsob distribuce bude ovšem nutné důsledně trvat na vybírání určených poplatků u těch, kteří jsou mimo město Prostějov a jsou jim Zpravodaje zasílány. Jde o jednotlivce a kluby v rámci ČR.

Ke zkvalitnění obsahové stránky Zpravodaje schází větší dopisovatelská aktivita našich členů klubu. V tomto směru se výrazně zlepšila aktivita výboru klubu a již tradičně zůstávají největšími přispěvateli kol. Foršt, Chromek, Kameník a Slíva. Děkujeme Vám za to. 

Blahopřání k životnímu jubileu  

Na tomto úseku činnosti byly požadované úkoly splněny výtečně. Vybraným jubilantům byly pravidelně zasílány přání a vlastním členům při významném jubileu malé dárky. Zde je rozšířena spolupráce i s ostatními kluby, které si o to požádaly např. Holešov, Plzeň, Liberec, Olomouc, Brno, Písek a Jindřichův Hradec. Za rok 2022 bylo odesláno nebo předáno našim členům 45 a do ostatních klubů bylo zasláno 56 přání. Pro rok 2023 se počítá našich 50 a ostatních klubů 51. Tato činnost je vysoce hodnocena hlavně staršími členy klubů.

Prakticky celá tato činnost leží na bedrech Dany a Františka Lejskových a zaslouží si za to náš obdiv a poděkování.

Chci také ocenit nelehkou práci našich „desítkářů“ při osobním styku se členy, kteří nemají Internetové připojení, sdělují jim informace o dění v klubu a předávají jim osobně pozvánky na jednotlivé akce. Jsou to kolegové Ondrejčák, Hájek, Chudý, manželé Staří, Kovář, Stavný, Křivánek, Páleník a kolegyně Skrbková a Jahnová. V posledním období došlo také ke střídání „stráží“ a manželé Marii a Jindřicha Staré nahradila ve funkci desítkáře kolegyně Hudská. 
Hodnocení web stránek

V roce 2022 jsme nadále využívali našich webových stránek k informování našich členů i příznivců z jiných klubů o připravovaných i provedených akcích ze všech oblastí naší činnosti. Administrátorem stránek je kolega Ondrejčák, který je s mimořádným nasazením spravuje v podstatě 24 hodin sedm dní v týdnu a rád bych mu za to poděkoval.

Již jsme Vás všechny e-mailem v měsíci září informovali o nových webových stránkách kvvprostejov.cz na platformě firmy FORPSI. CZ. Nové webové stránky jsou modernější, přívětivější a množství uveřejněných dat není omezeno. Také vyhledávání je přímé a bezproblémové.

Umožnilo nám to implementovat všechny aktuality z původních web. stránek do našich nových stránek, za co patří poděkování R.Váňovi a kol.Ondrejčákovi. Byla to práce technicky i časově velice náročná a nesmírně zodpovědná.

Za rok 2022 je na našich web. stránkách instalováno celkem 18 alb se skoro 3500 fotografiemi z naší aktivní klubové činnosti. Uvedených 18 alb má evidováno několik tisíc zhlédnutí.

Rád bych tady opět ocenil i práci kol.Kováře, který na zásadních akcích KVV pořizuje fotodokumentaci, zpracovává ji a ukládá ji na Zonerámě. Díky spolupráci s kol. Ondrejčákemdošlo k propojení „Fotogalerie“ na adrese Jardakov.zonerama.com s našimi stránkami což umožňuje okamžité zhlédnutí fotografií a videí na „Fotogalerii“ našich stránek. Fotodokumentace z naší činnosti je ukládána kol.Ondrejčákem i na externím disku, kde je zdokumentována historie činnosti našeho klubu od 90. let do současné doby.

Kontakt s našimi členy a příznivci je udržován i cestou facebooku, který administruje kol. Mucha, kterému za to také upřímně děkuji.

V uplynulém roce jsme zaznamenali na našich webových stránkách celkem 8231 návštěv, to je v průměru 158 návštěv týdně. Celkově evidujeme téměř 136 tis. návštěv na webových stránkách našeho KVV. Aktualizace stránek je pravidelná a včasná.

Poděkování patří také kolegům Arestovi a Ondrejčákovi za přípravu a realizaci videa z rozhodující akce roku 2022 a to spojených Memoriálů a výstavy 70 let VÚ 8280.

Konstatuji, že cíle a poslání našich webových stránek se dařilo v uplynulém roce úspěšně naplňovat.

 

FINANČNÍ POLITIKA

 

    Kolegové a kolegyně, rád bych Vás taky upozornil na to, že Výbor klubu na svém zasedání dne 10.listopadu 2022 přijal Plán hlavních akcí na rok 2023 včetně jeho finančního rámce. Tento dokument je finančním plánem pokrytí našich akcí, ale i dalších výdajů, bez kterých se každodenní život našeho Klubu neobejde. Nechci zacházet do podrobností, finanční zprávu nakonec přednese kol.Struhár. Jenom Vás chci všechny požádat o to, abychom se společným úsilím pokoušeli náš finanční rozpočet naplňovat. Celkové plánované finanční náklady na rok 2023 nejsou malé – téměř 350 tis korun a naplnit rozpočet je není úplně jednoduché.           Rád bych tady proto veřejně poděkoval kol.Struhárovi, kol. Ganzarovi, kol.Cekulovi a kol. Páleníkovi, kteří byli v tomto procesu velice úspěšný a naplnili společně naši kasu značnými finančními prostředky.  

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Poděkování patří pochopitelně také mnoha sponzorům a partnerům, kteří finančně zabezpečovali naše sportovní a kulturní akce. Jsou to především tyto společnosti:

 

INSTITUCE A SDRUŽENÍ

- Magistrát města Prostějov – Mgr. František JURA

- Olomoucký kraj

- Klub speciálních sil, z.s. – Vladimír Ganzar

- Občanské sdružení „Červené barety“- Mgr. Michal MUCHA, Ing. Jindřich STARÝ

 

FIRMY

- PRAGA EXPORT, s.r.o.

- TECHNISERV s.r.o.

- NADACE AGROFERT

- TSG – truck and service group

- Šmoulíkov s.r.o.

-  PV Auto, s.r.o. - JUDr. Ing. Martin VRTAL

 

SOUKROMÉ OSOBY

- Miroslav PIŠŤÁK – čestný člen KVV

- JUDr. Ladislav SLIVA – předseda KVV Plzeň

- Zdeněk PUDIL – člen KVV

- Jaroslav VIDMOCH

                                                                                                                                       

ZÁVĚR

 

Vážení hosté, milé kolegyně a kolegové,

 

Za Výbor a za sebe si dovolím tvrdit, že náš klub žije a žije aktivně a smysluplně. Jsme poměrně úspěšným, finančně zdravým, akceschopným spolkem stojícím na pevných ideových základech. Za to chci poděkovat všem mým předchůdcům ve funkci předsedy, předchůdcům ve výboru, ale především Vám všem – našim aktivním členkám a členům.

Děkuji a jen tak dále.

 

Rok 2023 není tak významným z hlediska kulatých výročí, ale aktivit máme v plánu činnosti přesto „neúrekom“

Podle Plánu nás čeká především tradiční Memoriál zakladatelů výsadkového vojska (14.-16.6.), spojený s Memoriálem ppor. Pavla Mauera, Memoriál plk.Mansfelda (14.9.), a v podstatě každý měsíc nějaká společenská akce. Plán je prostě bohatý, a proto prosím s chutí do toho, hlavně s radostí, v pohodě a ve přátelské atmosféře.

Přeji všem našim milým hostům, stejně jako nám všem především pevné výsadkové zdraví a modré nebe nad hlavou!

 

Děkuji Vám za pozornost.